Mezinárodní den archeologie 2021

Volný čas


V letošním roce se odbor archeologie NPÚ připojí k Mezinárodnímu dni archeologie ve čtvrtek 14. října sérií přednášek a posterovou výstavou. Národní památkový ústav se účastní Mezinárodního dne archeologie již od jeho počátků v České republice od roku 2014. Každoročně si tento den připomínáme třetí sobotu v říjnu. Kulturní a společenské akce pro širokou veřejnost spojené s archeologií však probíhají během celého měsíce října. Archeologové během nich seznamují veřejnost se smyslem své práce, výzkumnými metodami a prezentují své objevy.

Série šesti patnáctiminutových přednášek proběhne v sídle Národního památkového ústavu v Liliové 219/5 od 16 do 18 hodin. Témata přednášek se rozprostírají od neolitu až po novověk, od obecnějších ke konkrétním:

  • Miroslav Popelka: Co archeologové donedávna nevěděli

Archeologie a poznání minulosti se stále vyvíjí. Teorie a hypotézy, které platily před lety, jsou nahrazovány novými. Podíváme se, jak to bylo doopravdy s lovci mamutů, zda byla či nebyla tzv. neolitická revoluce anebo zda skutečně v jakémsi matriarchátu žili muži pravěku pod tvrdou nadvládou žen.

  • Lucie Vélová: Děti v archeologii – archeologie dětství

Přednáška nabídne detailnější pohled na dříve často přehlíženou, avšak vesměs všudypřítomnou složku archeologického materiálu. Prostřednictvím několika pozoruhodných příkladů ze světa přiblíží někdy i velice zvláštní postavení dětí v různých společnostech minulosti.

  • Lenka Militká: Dosavadní výsledky archeologické prospekce středověkého bojiště u Lipan (okr. Kolín)

Přednáška přiblíží dosavadní výsledky multidisciplinárního výzkumu Národního památkového ústavu, který cílí na zachycení a evidenci archeologických pozůstatků bitvy u Lipan (30. května 1434) jako krátkodobé události vojenské povahy. Po čtyřech sezónách archeologické prospekce je zřejmé, že zájmové území není definitivně nevědecky zničeno nelegálními destruktivními zásahy a poskytuje některé zásadní informace, umožňující formulovat nové hypotézy a poskytnout badatelům orientační body k hledání poloh vojenských ležení obou znepřátelených stran.

  • Matouš Semerád, Michal Cihla: Topografie povrchu kamene

Prezentace přiblíží výsledky systematického výzkumu opracování kamene Prahy od nejstarších dob do počátku 20. Století a představí nové technologie, užité při průzkumu povrchu kamene.

  • Pavel Titz: Poznávání infrastruktur římského impéria

Přednáška s pomocí nejen archeologických pramenů přiblíží posluchačům některé z fenoménů římského světa, jeho budování a provozování. Jejím prostřednictvím nahlédneme některé aspekty fungování římské společnosti jako celku nebo možnosti života jednotlivců, kteří žili v tehdejších městech nebo se pohybovali napříč rozlehlou říší.

  • Martin Tomášek, Jan Pařez: Památková archeologie jako prostředek při ochraně kulturního dědictví archeologické povahy v ČR

Prezentace ozřejmí principy přístupu k archeologickým lokalitám v krajině i v rámci sídelních areálů jako k vyčerpatelné a neobnovitelné hodnotě, se kterou je třeba uvážlivě hospodařit.

14. října v 16 hodin bude také v mázhauzu v Liliové 5 zahájena výstava posterů, které byly vytvořeny archeology NPÚ z Prahy i regionů; postery budou přístupné do 24. 10. od 10 do 18 hodin.

 

Termíny