Dějiny Židů v Čechách a na Moravě - I.

Výstava
Expozice se nachází v přízemí Maiselovy synagogy. Ve vstupním prostoru hlavního sálu se návštěvník seznámí s počátky osídlení Židů v českých zemích. Pozornost se zde soustřeďuje na otázku staročeských glos v raně středověkých hebrejských literárních památkách českého původu. Za zmínku stojí české denáry z 10. a 11. století, o nichž se předpokládá, že se na jejich ražbě podíleli židovští mincmistři. Samostatné vitrína je věnována středověkým a raně nov ověkým vyobrazením Židů z českých zemí.Pohár, zlacené stříbro, počátek 17.století. Dle tradice z majetku r.Loewa Uprostřed hlavní lodi je postaveno pódium, v jehož centru je umístěna vitrína s kolekcí synagogálního stříbra. Z jejích nejvzácnějších kusů je třeba vyzdvihnout levitskou soupravu z Pinkasovy synagogy zhotovenou roku 1702 malostranským mistrem Janem Jiřím Luxem. Ve vitrínách obklopujících pódium se vysvětlují různé stránky právního postavení židovského obyvatelstva - formou faksimilií jsou zde představeny pergamenový kodex z 15. století s opisy výsad udělených Židům Přemyslem Otakarem II. a Karlem IV. a dlužní úpis z roku 1378 (jako ručitel zde vystupuje Jan Žižka z Trocnova). Působivé jsou kopie dokumentů a vyobrazení, které objasňují různé formy diskriminace Židů a ilustrují antisemitské stereotypy. Vitríny na pilířích obrácené do prostoru hlavní lodi jsou vyhrazeny životu a dílu učenců 12. až 18. století, jejichž působení je spjato s českými zeměmi. Představují se zde mj. rabíni Jicchak ben Moše z Vídně, Avigdor K
Termíny