Zámek, klášter Zelená Hora

Volnočas, Plzeň
Zdaleka již viděti jest zámek, někdejší sídlo pánů ze Šternberka, v nynější podobě z r. 1688 pocházející a ve slohu kasárnickém vystavěný, ale v krásné poloze na temeni Zelené hory, jejíž stráně bujně porostlé jsou statnými borovicemi, duby, lipami, břízami a modříny, místy o žulové balvany se opírajícími, mezi nimiž vedou úpravné a pohodlné cesty. Zámek s kostelem obklíčen jest silnými hradbami se zbytky bašt pevného hradu z XV. století. V přízemní chodbě označuje mramorová tabulka zlatým písmem "Libušin soud nalezen zde r. 1817" komoru, v níž rukopis nalezen byl Josefem Kovářem. V kostele soška Panny Marie, jejíž original jest ve františkánském kostele ve Vídni; za oltářem žulový balvan šlépějí prý sv. Vojtěcha, který vrátiv se z Říma odtud prý České zemi po dlouhém suchu žehnal; hora po hojném dešti se zazelenala a Zelenou jest nazvána. Mimo to jsou zde mnohé obrazy (pěkně řezaný sv. Šebastian). Roku 1420 chtěl vůdce Táboritů Mikuláš z Husi ze Zelené Hory učiniti pevnou záštitu Táboru a nazval ji horou Olivetskou, byl však Bohuslavem ze Švamberka odtud vytlačen. Roku 1465 sestoupila se zde k vybídnutí Zdeňka ze Šternberka zemězrádná "panská jednota" proti králi Jiřímu, a země dlouho byla odtud pustošena. Dosud ukazuje se v zámku síň, v níž byl vyvolen král Uherský proti Jiřímu; zde skonal na rozkaz Rudolfa II. bláznivý Ferdinand ze Šternberka, jenž matku svou byl probodl. Roku 1727 koupil Zelenou Horu hrabě Adolf z Martinic, jehož dcera ji odkázala hraběti Jeronymovi Colloredo Mansfeldovi, po smrti tohoto zdědila ji dcera jeho, provdaná kněžna Auersperková. V zámku starodávné skříně a malby (jako bitva u Olomouce); pěkná vyhlídka do údolí, zejména směrem ke dráze vidíme hutě Vrčeň, poutnické (dříve i lázeňské) místo sv. Vojtěcha (hlučná pouť 23. Dubna), vrch Štědrý a.j., na jihozápad končí obzor Šumava, z níž vyniká Jezerní hora a Jezerní stěna, na severozápad ční Třemšín s památnými ohradami předhistorickými. Trojité kamenné valy, z nichž vrchní zachovalé jsou, patří k nejznamenitějším památkám stavitelským. Pod zámkem leží vesnice Klášter (1/2 hod. od Nepomuka), vystavěná hlavně na zříceninách rozsáhlého a bohatého druhdy Kláštera cisterciáckého, založeného r. 1153, jenž byl r. 1420 od Žižky zbořen. Mnohé zdi i brány ještě se zachovaly; v parku u vesnice leží žulová rakev z oněch dob.

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Plzeň