Gymnázium v Třeboni

Volnočas, Třeboň
Historie školy Cesta k založení střední školy v Třeboni byla složitá. V období 1851 - 1856 byla zřízena dvouletá škola podreálná. Od školního roku 1868 byly přeloženy do Třeboně z Českých Budějovic české paralelky německého gymnázia a Třeboňská podreálka byla přeměněna cisařským rozhodnutím ze dne 21. prosince 1867 ve státní nižší reálné gymnázium. Vyučování bylo zahájeno 1. října 1868. Postupně počet žactva vzrostl natolik, že byla podniknuta akce, aby nižší gymnázium bylo rozšířeno na vyšší. Tento požadavek povolilo c .k. ministerstvo od školního roku 1903/04 za podmínky postavení nové školní budovy. Pro stavbu nové budovy byl vybrán pozemek tehdejší chmelnice, který byl odkoupen od knížete Schwarzenberka. Stavba nové budovy byla zahájena 2. února 1905 a ještě téhož roku byla přivedena pod střechu a zvenčí omítnuta. V roce 1906 byly dokončeny práce uvnitř, takže od 20. září 1906 se začalo v nové budově vyučovat. Po skončeni 1. světové války byl zaznamenán na třeboňském gymnáziu prudký vzestup počtu žáků. Ve školním roce 1927/28 počet žáků začal klesat. Důvodem bylo menší uplatnění absolventů z klasického gymnázia, proto byla podána žádost o přeměnění zdejšího státního vyššího gymnázia na státní reálné gymnázium. Žádost byla kladně vyřízena 8. března 1929. V letech 1929 - 31 došlo v budově školy k rozsáhlým úpravám. Adaptací kaple byla získána prostorná a světlá kreslírna, byly modernizovány učebny fyziky, chemie a přírodopisu. Nad střechou byla přistavěna astronomická pozorovatelna. V 30. letech se počet žáků zdvojnásobil (12 - 14 tříd). Mezi žáky byli schopní hudebníci, zpěváci i sportovci. Slibný vývoj třeboňského ústavu přerušily události 40. let. Od jara 1941 byla budova gymnázia postupně zabírána německým vojskem. 30.3.1942 byla budova zabrána pro německou leteckou školu. Od září 1942 bylo třeboňské gymnázium přeneseno do Lomnice nad Lužnicí, kde se vyučovalo v budově měšťanské školy a dalších místnostech až do konce války. Po skončení války byla budova gymnázia obsazena Rudou armádou a po jejím odchodu tu byli ubytováni repatrianti, proto se ve školním roce 1945/46 vyučovalo v náhradních prostorách. Teprve od školního roku 1946/47 mohlo být vyučování zahájeno ve vlastní budově. Od roku 1948 ubývalo tříd i žáků. Ve školním roce 1952/53 bylo ve 4 třídách jen 82 žáků. V roce 1952 byl vydán školský zákon o jednotné škole. Na povinnou osmiletou školní docházku navazovala tříletá výběrová škola ( jedenáctiletá střední škola ). V roce 1960 byla přeměněna na dvanáctiletou střední školu. Povinná školní dovházka byla devítiletá, výběrová střední škola tříletá. ( od roku 1961 vlastní název střední všeobecně vzdělávací škola ). Koncem 60.let byl pro tento typ střední školy obnoven název gymnázium. Do roku 1976 trval třináctiletý cyklus - 9 tříd základní školy a 4 třídy střední. V roce 1980 byly zavedeny bloky odborných předmětůs cílem orientovat žáky na technické obory. Ve školním roce 1988/89 mělo třeboňské gymnázium 7 tříd. Všechny ročníky měly všeobecný charakter se specializací od 3. ročníku na odborné předměty (zemědělství, stavebnictví a programování). Ve školním roce 1990/91 mělo gymnázium 8 tříd, v 1. ročnících byly otevřeny větve humanitní a přírodovědná. Od tohoto školního roku skládají žáci písemnou maturitní zkoušku z českého jazyka a ústní maturitní zkoušku z českého a cizího jazyka ( povinně ) a dvou volitelných předmětů. V budově školy jsou pouze třídy gymnázia, 7 tříd ZŠ bylo sloučeno s 2. ZŠ v Třeboni. Ve školním roce 1992/93 mělo gymnázium 9 tříd, poprvé i třídu šestiletého gymnázia. Od 2.6.1995 je třeboňské gymnázium školou přidruženou k UNESCO. Od roku 1998 má škola vlastní tělocvičnu. Ve školním roce 2001/2002 měla škola 317 žáků (7 tříd osmiletého gymnázia a 4 třídy čtyřletého gymnázia).

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Na sadech 308, 37901 Třeboň