Městský dům. Specializovaná konference stavebněhistorického průzkumu

Volný čas


V pořadí patnáctá konference se bude věnovat městským domům jako významné složce našeho památkového fondu. Od úterý 7. června do pátku 10. června 2016 ji na zámku v Pardubicích pořádá Sdružení pro stavebněhistorický průzkum ve spolupráci s NPÚ, ÚOP v Pardubicích a Univerzitou Pardubice.

Téma a cíl konference

Domy v prostředí našich historických měst představují patrně nejpočetnější část fondu historické architektury v České republice a tvoří tak podstatnou část našeho kulturního dědictví. Zároveň však také často patří ke stavbám s nejdelším, nejsložitějším a nejdynamičtějším stavebním vývojem. Je to především dáno jejich dlouhou historií od vzniku nejstarších sídel městského charakteru až do současnosti, kdy byla jejich proměna velmi rychle vyvolávána kulturními, ekonomickými a sociálními změnami společnosti.To se zároveň mísilo s obecnějším vývojem stavební kultury a obytného komfortu i faktory lokálního a regionálního specifického charakteru. Na konkrétní individuální úrovni pak o jejich skutečné podobě, funkčnosti a vnitřním uspořádání rozhodovala celá škála okolností – od základních změn vlastnických vztahů, přes pochopitelnou snahu o zvyšování obytného standardu a reakci na soudobé technologické trendy, či velmi častou potřebu změnit nebo rozšířit funkce domu až po potřebu posílit nebo jinak demonstrovat reprezentační roli stavby. Individualita doby, místa a každého následujícího majitele se neustále nějakým způsobem otiskovala do vyvíjejícího se organismu a zanechávala více či méně zpětně čitelnou stopu.

Cílem konference je shrnout stávající úroveň poznání této specifické skupiny historických staveb a na jejím základě buď potvrdit starší předpoklady, nebo se pokusit tuto oblast nově strukturovaně tematizovat a přinést nové badatelské podněty pro nedořešené otázky. Kolik městských domů bylo za poslední dvě desetiletí stavebněhistoricky zkoumáno a s jakým výsledkem? Prohloubila se nějak metodologie zkoumání městských obytných staveb? Prokázaly se uvažované typologické skupiny a vývojové stavební trendy, nebo ne? Reflektuje oblast stavební historie dostatečně poznatky historiků zabývajících se městem a městskou kulturou z hlediska vývoje společnosti, měšťanských elit, politologie, ekonomie, obchodu nebo řemesel? Co přináší archeologie, dějiny umění a archivní bádání pro hlubší poznání městských a měšťanských obytných domů?

Pardubice jako hlavní pernštejnské rezidenční město jsou se zásadní pozdně gotickou a následně druhou raně renesanční etapou celkové jednotné přestavby města pro sledování těchto témat ideálním místem. Obě etapy jsou dobře dochované, podrobně poznané, zdokumentované a zároveň dodnes čitelné na průčelích i v interiérech domů, takže je lze v rámci doprovodných exkurzí navštívit.

Tematické okruhy konference:
 • Dům a město. Vztah domu k urbanismu města, parcelace, průčelí, výška zástavby, regulace, městské předpisy, řadová/rozvolněná zástavba, změny parcelace apod.
 • Typologie, dispozice a funkce městského domu. Obytné prostory, výroba a obchod, řemeslnické provozy, skladovaní, nájemné obytné prostory, hospodářská funkce, ustájení zvířat, vaření a vytápění, sociální zařízení, počet obyvatel v domě, režim jeho využívání apod.
 • Příslušenství a zázemí městského domu. Podloubí, dvůr, zahra
 • Stav bádání o městských domech. Shrnutí dosavadního stavu poznání, dosavadní představy, teze a vývojová schémata, nové poznatky, dopad na zakořeněné názory o vývoji, možné směry dalšího bádání.
 • da, dvorní objekty, hospodářské stavby, sociální zařízení, předměstské objekty apod.
 • Proměny a vývoj městského domu. Postupná výstavba spojená s ekonomickým rozvojem, zahušťování zástavby na parcele, zvyšování počtu obyvatel, rozvoj řemesel, reakce na katastrofy, požáry a války, reakce na vývoj způsobů vytápění, hygienických požadavků, vznik nájemního domu atd.
 • Městské paláce, radnice, masné a jiné krámy, zbrojnice, věznice, kasárna, obchodní stavby, hospodářské stavby apod.
 • Městské domy ve světle historického a archivního bádání. Urbáře, kšafty, prodejní smlouvy, inventáře, plánová dokumentace, stavební a protipožární předpisy, ceny domů, stavebník a stavitel apod.
Přihlášky k účasti a přihlášky příspěvků na konferenci zasílejte na adresu:
 • Eliška Nová, Stříbrnické nivy 1850/15, 400 11 Ústí nad Labem, e-mail: svornik2016@centrum.cz, tel. +420 723 722 609
Informace pro účastníky
 • Informace pořadatele
 • Pozvánka a organizační informace ve formátu PDF
 • Přihláška k účasti – PDF/DOC
 • Organizační a programové zajištění: Bohdan Šeda, seda.bohdan@gmail.com, tel. +420 739 017 474

Stránka na Facebooku s aktualitami, pozvánkami, fotografiemi...

Termíny