Seminář Yogy, tance Tribal Fusion a cikánských tanců Rychnov

Kurzy, vzdělání, konference

Nové semináře a kurzy v Rychnově.
Info a detaily na 773134910, lucieslaninova@gmail.com.
Taneční joga, Tribal Fusion (Moderní břišní tanec) a cikánské tance.

Semináře jsou pravidelné každý měsíc vždy od 14:00 do 17:00.
Od 14:00 do 15:00 lekce jogy a od 15:00 do 17:00 Tribal Fusion a cikánské tance. Pro všechny pokročilosti.
Cena celého semináře 300,-Kč.
Zvlášt joga 100,-Kč, tanec zvlášt 200,-Kč.
 O výuce:
Nejprve bude lekce z Taneční jogy, která je vhodná pro tyto taneční styly, ale nejen pro tanečníky.
Následovat bude styl Tribal Fusion Moderní břišní tanec). Prvky, kombinace a variace. Dále obohatíme styly o kroky, prvky, variace a kombinace z cikánských etnických tanců z oblasti Madarska a Indie. Které jsou velmi vhodné ke kombinaci se stylem Tribal Fusion a zajímavě ho zpestřují.

Sebou vodu, podložku pod sebe, sukni, dozbobit se můžete šperky a náramky ...

O VÝUCE TANCE TRIBAL FUSION A YOGY:
Tento tanec je velmi ženský, hluboký, smyslný a přirozeně formuje postavu a zpevňuje svaly. Posiluje svaly pánevního dna, ale i intezivněji svaly celého těla. Vyšší úrovně navozují dojem hadích pohybů.
Volím cviky pro lepší protažení, zahřátí celého těla a zpevnění svalů pro tanec.
Volím i způsob pro posílení partií potřebných k tomuto tanci a pro jeho správné a zdravé provádění. A také, aby tanec pozvolna získal na lehkosti a výrazu hadí ženy.
Hudbu používám nejen orientální, ale celé široké spektrum world music i s moderní elektronikou.
Chci, aby ženy které budou odcházet z mých kurzů si příjemně odpočinuly a měly radost ze svého těla a z tance.
U vážnějších zájemkyň bych ráda, aby každá objevila svůj vlastní projev a tvořila jej s radostí, nebála se přidávat vlastní prvky.
Sebou pohodlné oblečení, obuv, podložku pod sebe a vodu.

STYL TRIBAL FUSION (Moderní břišní tanec s prvky z dalších druhů tanců)
Je forma moderního břišního tance. Je syntézou mnoha tanečních forem. Často zahrnuje prvky breakdance, egyptského stylu, moderního tance, jazzu, burlesque a dalších... Čerpá z mnoha tradičních forem jako je Flamenco, Bhangra, Kathak a dalších folklórních tanečních stylů. Působí dojmem pohybu hada.
Každá tanečnice či tanečník TF. se často věnuje dalším pohybovým formám a různým tanečním stylům. Mezi moje oblíbené patří cikánské tance, prvky z indických a Yoga.

TANEČNÍ YOGA JE KOMBINACE HATHA, VINYASA, REHABILITAČNÍ, POWER S TANEČNÍMI PRVKY.
Vhodná pro všechny, nejen pro tanečníky!
Taneční Yoga:
Čerpá z výuky a kombinace těchto tří stylů, je obohacena o taneční prvky a přizpůsobena stylů Tribal Fusion, zároven využívá základních principů Yogy. Zvýšení fyzické i psychické flexibility, odbourání stresu, posílení svalů pánevního dna, posilování svalů celého těla, přípravy svalů pro tanec ...
Workshops and classes are possible in english language!
Regulary classes in Rychnov every monday and wensday!. Workshops about weekend Dance Yoga, Tribal Fusion style and etnic gypsy dances (from hungary and India) are in dates 30.4, 7.5. and 4.6. from 14:00 to 17:00
14:00-15:00 Yoga class
15:00-17:00 dance classes
ABOUT WORKSHOPS DANCE TRIBAL FUSION AND DANCE YOGA:
This dance is very feminine, deep, sensual, naturally shaping figure and strengthens muscles.
It strengthens the pelvic floor muscles, but also intesive muscles all the body. Higher levels give the impression of snake movements
I choose for a better stretching exercises, warm up the whole body and toning muscles for dancing.
I choose the way to strengthen the parts needed for the dance and its proper implementation and healthy.
And also to dance slowly gained lightness and expression snake woman.
Music use not only oriental, but all across a wide spectrum of world music with modern electronics also. I want that the womens who will go out of my classes a feel nicely rested and had the joy of body and dance.
For serious dancers: I wish that every discovered her own speech and formed it with joy, it was not afraid to add their own elements. On the workshop take comfortable clothes, shoes, yoga-mat and water.
Tribal fusion style (modern belly dance with elements from other kinds of dances)
It is a form of modern belly dance. It is a synthesis of many dance forms. Often includes elements of breakdancing, Egyptian style, modern dance, jazz, burlesque and more ... It draws on many traditional forms such as Flamenco, Bhangra, Kathak and other folk dance styles. Each dancer or dancer TF. often doing other forms of movements and different dance styles. Among my favorites are the gypsy dances, elements of Indian and Yoga.
Experimental Yoga classes: Combinations vinyasa, power, hatha, rehabilitation Yoga and elements from exotics dance. For flexibility, strong, fun, healthy ...
For more informations and booking, price contact me. Look forward to together dance:-).

Účinkují

Lektor Lucie Slaninová

Termíny