Příběhy Romů

Výstava, Volný čas

Výstava Příběhy Romů vzešla ze spolupráce s Pontopolis z.s. a Muzeem romské kultury, s. p. o. v Brně, jejichž společným posláním je přinášet osvětu, porozumění a pochopení odlišných kultur a pomoci tak ke vzájemné toleranci. Tomu by chtěla přispět rovněž připravovaná výstava, která bude ve výstavních sálech Centra B. Martinů k vidění do 10. 4. 2016.

Vernisáž výstavy putovní verze stálé expozice Příběhy Romů se koná v sobotu 6. 2. od 14.00 hod. ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů. Úvodní slovo pronese ředitelka Muzea romské kultury, s. p. o. paní PhDr. Jana Horváthová. Na vernisáži také vystoupí členové Světélka z.s. s romským etnickým souborem Sovnakune čhave pod vedením paní Heleny Kramčaninové z Vysokého Mýta a soubor Loli Ruža pod vedením Ivana Červeňáka z Luže s širokým repertoárem romských písní a tanců.

Výstava je rozdělena do tří tematicky provázaných celků. Romské dějiny a kulturu od svých počátků po současnost prezentuje panelová výstava Příběh Romů, která je putovní verzí stejnojmenné stálé expozice Muzea romské kultury, s. p. o. v Brně. Druhá část výstavy nás přenese do současnosti. Fotografie Petra Kadlece, Jana LangeraOto Bundy nám zprostředkují současnou situaci Romů ve vyloučených lokalitách v Čechách a na Slovensku. Třetí část je výběrem portrétů z fotografické výstavy Roma Rising – Romské obrození, která představuje české občany – Romy, jimž se podařilo prosadit v majoritní společnosti. Autorem portrétů je americký fotograf Chad Evans Wyatt.

Putovní verze stálé expozice Příběh Romů ve svém úvodu přibližuje pravlast Romů – Indii a dále nastiňuje historický příchod Romů do Evropy. Obeznamuje s historickým procesem usazování Romů na našem území a pojednává o osudech Romů za druhé světové války a zaměřuje se rovněž na poválečné dějiny Romů v Československu do roku 1989.

Na pozadí těchto historických událostí jsou představeny doklady hmotné i nehmotné kultury, tradic a způsobu života Romů v minulosti a to prostřednictvím trojrozměrných exponátů ze sbírek Muzea romské kultury, s. p. o. Pozornost je věnována tradičním řemeslům a profesím, ve kterých se Romové uplatňovali, a která byla předávána z generace na generaci. Jedná se především o tzv. kovozpracující řemesla (kovářství, kotlářství, zvonařství), výrobu ze dřeva, proutí, slámy či hlíny. Způsob odívání a zdobení byl specifickým projevem způsobu života a kultury Romů, a proto má na výstavě nezastupitelné místo. Pro nomádský způsob života byl typický kočovný vůz, který sloužil k přepravě, bydlení i uložení všeho potřebného, je proto také dominantou celé instalace.

Druhá část výstavy je věnovaná třem autorům, kteří ve svých fotografiích zachycují příběhy a osudy Romů v Čechách a na Slovensku. Zavedou nás do míst, o kterých téměř nikdo nechce vědět a která jsou symbolem sociálního vyloučení, bídy a života bez perspektivy. Současně ale přiblíží hudební projekty spolku MIRET a Idy Kelarové, která se lidem v romských osadách věnuje a podporuje je humanitárně i umělecky.

Poslední část výstavy přináší výběr portrétních fotografií vzniklých v rámci projektu Roma Rising Romské obrození. Jedná se o umělecké portréty Romů, kteří svým vzděláním, prací, profesionalitou, posláním a životním stylem odporují silně zakořeněným stereotypům a otevírají tím cestu k porozumění a k úspěšnému začlenění romské menšiny do společnosti. Autorem portrétů je americký fotograf Chad Evans Wyatt.

Termíny