akreditovaný Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Kurzy, vzdělání, konference

Akreditace: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách je akreditován u Ministerstva práce a sociálních věcí pod číslem 2015/0665-PK/PC


Cíl kurzu: umožnit účastníkům kurzu získat odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.


Délka kurzu: 168 hodin (40 hodin odborná praxe a 128 hodin výuka)


Účastnický poplatek: 9 800,- Kč (včetně DPH, částku lze uhradit ve dvou splátkách)


Místo konání: Hradec Králové, naproti Terminálu HD


Přehled výukových dní: 25.2. – 26.2.2016 (čtvrtek – pátek)
3.3. – 4.3.2016 (čtvrtek – pátek)
10.3. – 11.3.2016 (čtvrtek – pátek)
17.3. – 18.3.2016 (čtvrtek – pátek)
23.3. – 24.3.2016 (středa – čtvrtek)
31.3. – 1.4.2016 (čtvrtek – pátek)
7.4. – 8.4.2016 (čtvrtek – pátek)
21.4. – 22.4.2016 (čtvrtek – pátek)
28.4.2016 (čtvrtek) – závěrečné zkouškyv týdnu od 11.4. do 15.4.2016 nebude výuka probíhat z důvodu plnění odborné praxe


časové rozvržení výuky bude vždy od 8.00 do 15.00


Obsah kurzu: Obsah kvalifikačního kurzu je zpracován v souladu s požadavky stanovenými ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Zároveň je inovován dle „Metodického výkladu pro kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách“ , který naše agentura zpracovávala na základě veřejné zakázky pro Fond dalšího vzdělávání.

 • základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb
 • úvod do psychologie a psychopatologie
 • zvládání psychické zátěže a stresu, psychohygiena
 • základy somatologie a poskytování první pomoci, ochrana zdraví
 • etika, lidská práva a důstojnost, současné pojetí kvality života
 • sociálně právní minimum
 • metody sociální práce
 • základy péče o nemocné, základy hygieny
 • aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky v sociálních službách
 • rizika při poskytování služby a jejich zvládání
 • základy výuky péče o domácnost, podpora vedení běžného způsobu života
 • specifika práce s rizikovými skupinami, základy krizové intervence
 • specifika práce s osobami se zdravotním postižením
 • specifika práce se seniory
 • psychiatrické minimum
 • odborná praxe a seminář k odborné praxi

 

Lektorské zajištění: MUDr. Kristina Černá, PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová, Mgr. Alena Fiedlerová, Ing. Ludmila Lorencová, JUDr. Miroslav Mitlöhner, Bc. Martina Panenková, Mgr. Eva Pogodová, Bc. Tomáš Potůček, Mgr. Marek Tuček, Mgr. Jana Tichá, Mgr. Martina Vedlichová, PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.

přihlášení na: http://vzdelavani.net/otevrene-kurzy/prihlaseni-do-kurzu/kvalifikacni-kurz-pro-pracovniky-v-socialnich-sluzbach/

Termíny