Využití plavby lodí po Vltavě ve výuce na základních a středních školách

Kurzy, vzdělání, konference

Vzdělávací cíl: Cílem vzdělávacího programu je poskytnout učitelům níže specifikované cílové skupiny  nejnovější poznatky z vývoje našeho hlavního města Prahy, upozornit je na nové pohledy na výuku společenskovědních předmětů.

Program semináře:

BOZP - pravidla chování na lodi * nástup na loď, zasedací pořádek žáků * kdy je vhodné zařadit plavbu lodí jako školní exkurzi * historie pražské paroplavby * výklad na lodi o Praze

 

Vlastní plavba lodí po Vltavě (2 hodiny)

  • výklad o Praze z lodi
  • Vltava, plavební komora, regulace Vltavy, povodně na Vltavě
  • pražské mosty
  • pražské ostrovy
  • pražská nábřeží

Cílová skupina: 
pedagogové základních škol vyučovacích předmětů: dějepis * výtvarná výchova – část dějiny umění * prvouka * občanská nauka * zeměpis 

pedagogové středních a středních odborných škol vyučovacích předmětů: historie * dějiny umění * architektura a urbanismus * cestovní ruch * průvodcovství * geografie * dopravní školy – historie dopravy, vodní doprava 

Termíny