Bylanská kultura

Výstava

Výstava má široké veřejnosti představit prostřednictvím archeologických nálezů první integrující prvky ve střední Evropě. Je jistě překvapující, že se tak stalo již v období starší doby železné (8. – 1. pol. 5. stol. př. n. l.). Nelze přehlédnout, že i České země sehrály v uvedeném procesu významnou roli. Stěžejním nalezištěm pro poznání jednotícího nálezového horizontu se stala nekropole u pravěkých solných dolů u městečka Hallstatt v Horním Rakousku, kterému výstava věnuje zvláštní pozornost.

Termíny