Výstava Hybris... Pravda... Nemesis na hradě Velhartice

Volný čas, Pro děti

Výstava výtvarných a literárních soutěžních prací k 600. výročí upálení mistra Jana Husa. Výstava se koná v bývalém hradním pivovaru.


http://www.hrad-velhartice.cz/

Mistr Jan Hus – „člověk, který se řídil svým svědomím a pravdu chápal jako velikou hodnotu.“ (T. H.) Český teolog, kazatel, učitel a středověký církevní reformátor. Dodnes je považován za jednoho z největších a nejvýznamnějších Čechů historie.

Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu,
braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě
a konečně od smrti věčné,
jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie... (Výklad viery 1412)

Pražská teologická fakulta odsoudila Husa jako bludaře - vytýkala mu vzpírání se autoritě církve, proti níž staví osobní výklad Písma svatého a vzpírání se poddanosti vůči papeži, biskupům a kněžím. Na církevním koncilu v Kostnici odmítl Jan Hus své učení odvolat.
„Pravda Páně vítězí „… - avšak tak často pošlapávána bývá!
Po několikaměsíčním věznění byl prohlášen za kacíře a 6. července 1415 byl upálen. Velké světové drama skončilo? Zápas o pravdu pokračuje. V životě čestného člověka je to zápas nekonečný. Platí to u nás i kdekoliv na světě.
Zlo je trojího druhu: přítomné, minulé a budoucí.“ (Jan Hus)

HYBRIS... PRAVDA... NEMESIS

Hybris (ὕβρις) znamenala v řeckém starověku navenek projevovanou pýchu, domýšlivost a aroganci, vyzývavé, drzé jednání a vystupování, jež nutně vyvolá trest bohů, který pak postihne celou společnost. Původ slova se odvozuje od předpony hyper a slovesa jít, kráčet; označovalo tedy něco jako překročení mezí.

Hybris původně označovala jednání smrtelníka, který nezná svou míru vůči bohům, vůči králi a později i vůči obci, rouhání a vzpouru proti řádu světa. Takové jednání jistě ztrestá bohyně Nemesis. Proto se od nejstarších dob přísně trestala. V městských státech se hybris pokládala jednak za urážku ostatních, jednak za nebezpečnou provokaci, jež může vyvolat pomstu a násilí. Aristotelés vymezuje hybris jako „...zahanbení, zneuctění oběti ne proto, aby člověk něčeho dosáhl, ani proto, že se mu něco přihodilo, ale jen z vlastního potěšení. Hybris není pomsta za minulé urážky. Příčinou tohoto potěšení je, že si lidé myslí, že hanobením druhých posilují svoji nadřazenost.“

Nemesis (řecky Νέμεσις, latinsky Nemesis) – Byla bohyní odplaty.
Zvláštní bylo, že obdarovávala lidi štěstím nebo neštěstím, podle jejich zásluh. Na rozdíl od Erínye, bohyně pomsty, která lidi pouze pronásledovala a trestala, Nemesis důsledně pronásledovala lidi, kteří se dopouštěli zpupných činů v zaslepení nenadálým štěstím, nebo bohaté, kteří neobětovali bohům a neulehčovali chudobu svým spoluobčanům. Těm nedala pokoj a stíhala a trestala je tak dlouho, dokud nebyla spravedlnost naplněna. Její jméno je do dnešní doby symbolem „osudové msty“.

Vystavené práce jsou výsledkem úvah o pravdě studentů Gymnázia Sušice.

Termíny