Liší se mužské a ženské srdce?

Volný čas
Bartolomeo, občanské sdružení, ve spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy a společností Mammocentrum Klatovy vás zvou na přednášku, kterou přednese pan Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc., president International Academy of Cardiovascular Sciences Motto: Muž a žena jsou dokonalé lidské bytosti, které se však v mnoha ohledech významně liší. A proč právě srdce by mělo být stejné… Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc. Narozen 28. 1. 1940. V roce 1963 promoval na tehdejší Fakultě dětského lékařství UK v Praze. Po ukončení studia pracoval v Ústavu patologické fyziologie téže fakulty. V roce 1965 přešel do Fyziologického ústavu AV ČR; v letech 1990–1995 byl jeho ředitelem, do roku 2005 vedoucím Oddělení vývojové kardiologie, 2004–2012 odpovědným řešitelem Centra pro výzkum chorob srdce a cév. V roce 1992 byl jmenován profesorem pro obor normální a patologické fyziologie. Je předsedou Koordinační rady Doktorských studijních programů v biomedicíně při UK a AV ČR, členem VR UK (do r. 2013), VR 2. a 3. LF UK. Oblastí jeho vědeckého zájmu je experimentální kardiologie, zvláště pak problematika odolnosti srdečního svalu k nedostatku kyslíku v průběhu vývoje. Je autorem více než 270 publikací (z toho 53 kapitol v monografiích), dvou monografií (Academia, Kluwer) a editorem šesti monografií (3× Springer, 2× Kluwer, 1× Lippincott Raven). Je vedoucím redaktorem časopisu Current Research – Cardiology (Pulsus Kanada), členem redakčních rad Molecular and Cellular Biochemistry, Physiological Research, Cor et Vasa, Československá fyziologie. Je čestným členem Čs. lékařské společnosti J. E. Purkyně, Čs. fyziologické společnosti, Čs. kardiologické společnosti, Čs. lékařské akademie, International Academy of Cardiovascular Sciences a International Society for Heart Research. Je mj. nositelem čestné medaile J. E. Purkyně AV ČR a Libenského medaile Čs. kardiologické společnosti. V roce 2014 byl zvolen prezidentem International Academy of Cardiovascular Sciences. Anotaci k přednášce najdete na www.bartolomeo2008.eu nebo na www.facebook.com/bartolomeo2008. Těšíme se na setkání s vámi.

Termíny