Tím palcem je třeba přitlačit

Volný čas
Spolek Bartolomeo ve spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy vás zvou na přednášku, kterou přednese prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc., s názvem Tím palcem je třeba přitlačit – Josef Hlávka, architekt a mecenáš. Prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc., se narodil v roce 1957, studoval na FF UK (obor archivnictví-dějepis), od začátku 80. let minulého století byl zaměstnán postupně ve Všeodborovém archivu, Archivu ČVUT, Historickém ústavu a na Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK. V současné době je ředitelem Všeodborového archivu a působí též na Katedře dějin a didaktiky dějepisu. Jiří Pokorný se zabývá moderními sociálními a kulturními dějinami, podílel se na popularizaci historie jako autor učebnic a podobných textů (např. spoluredaktor a spoluautor knižních Dějin zemí Koruny české), delší dobu spolupracoval s časopisem Reflex. Z významnějších odborných prací Jiřího Pokorného vybíráme např.: POKORNÝ, Jiří. Lidová výchova na přelomu 19. a 20. století, Praha: Karolinum 2003, 243 s. Práce se zabývá koncepty a institucemi mimoškolské lidové výchovy v českých zemích, středoevropského prostoru a anglosaských zemích v letech 1890–1920. POKORNÝ, Jiří. Odkaz Josefa Hlávky. (Historie České akademie věd a umění, Hlávkových studentských kolejí, Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, jakož i Národohospodářského ústavu), Praha 2005 (vyšlo 2006); 2008, s. 302. Práce líčí vývoj institucí, spjatých se jménem J. Hlávky, v souvislostech moderní českého kulturního i politického vývoje. HOJDA, Zdeněk a POKORNÝ, Jiří. Pomníky a zapomníky, Praha – Litomyšl: Paseka 1996, s. 280. Práce představuje první ucelený a interdisciplinárně pojatá pokus věnovat se problematice pomníků v Čechách. J. Pokorný napsal zhruba dvě třetiny textu. POKORNÝ, Jiří. Vereine und Parteien in Böhmen, in: Helmut Rumpler – Peter Urbanitsch (hg.), Die Habsburgermonarchie 1848–1918, Band VIII: Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft. I. Teilband: Vereine, Parteien und Interessenverbände als Träger der politischen Partizipation, Wien 2006, 609–703. Studie analyzuje vývoj českých, německých i židovských spolků a stran v druhé polovině devatenáctého a na počátku dvacátého století. www.bartolomeo2008.eu Pozvánka (pdf, 173 kB).

Termíny