Peter & Tekal

Mag. Norbert Peter a Dr. Ronny Tekal - "lékařský kabaret"
Termíny

 • sobota
  29.10.2016
  20:00
  Peter & Tekal - Echt krank! - Die Show zum Körper
  Cena:
  Nečíslované sezení: 679.00
 • neděle
  6.11.2016
  20:00
  Peter & Tekal - Echt krank! - Die Show zum Körper
  Cena:
  Nečíslované sezení: 679.00
 • sobota
  26.11.2016
  20:00
  Peter & Tekal - Es ist ein Arzt entsprungen...
  Cena:
  Nečíslované sezení: 679.00
 • neděle
  27.11.2016
  20:00
  Peter & Tekal - Es ist ein Arzt entsprungen...
  Cena:
  Nečíslované sezení: 679.00
 • středa
  30.11.2016
  20:00
  Peter & Tekal - Es ist ein Arzt entsprungen ...
  Cena:
  Nečíslované sezení: 679.00
 • čtvrtek
  1.12.2016
  20:00
  Peter und Tekal
  Cena:
  K sezení: 836.00
 • středa
  7.12.2016
  20:00
  Peter & Tekal - Es ist ein Arzt entsprungen...
  Cena:
  Nečíslované sezení: 679.00
 • pondělí
  12.12.2016
  20:00
  Peter & Tekal - Es ist ein Arzt entsprungen...
  Cena:
  Nečíslované sezení: 679.00
 • sobota
  17.12.2016
  20:00
  Peter & Tekal - Es ist ein Arzt entsprungen ...
  Cena:
  Nečíslované sezení nebo stání: 679.00
 • neděle
  18.12.2016
  11:00
  Peter & Tekal - Es ist ein Arzt entsprungen...
  Cena:
  Nečíslované sezení: 679.00