Přednáškové fórum O dětech

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Program přednáškového fóra O dětech:

 

10.00-10.15 Zahájení

 

10.15-11.45 Bc. Pavel Kalpakcis: Jak vést děti k opravdovým hodnotám.

Psychoterapeut a speciální pedagog se ve své přednášce zabývá podporou dítěte v jeho harmonickém vývoji i tím, jak předcházet konfliktům a nedorozuměním. Neopomene zmínit přirozené vývojové stupně dítěte, a jaký přístup ze strany rodičů v daném období používat, aby podporovali dobré vlastnosti dítěte.

 

12.00-13.30 Mgr. Šárka Šandová: Škola pro život

Motto: „Každý člověk si přeje být šťastný. Tak není prospěšný jen sám sobě, ale stává se přínosem i pro své okolí a širší společnost. Trvalé štěstí přináší člověku vědomí vlastní hodnoty a užitečnosti. Toto vědomí je ale podmíněno pouze přesným věděním o jeho místě ve světě.“ Pomáhají školy žákům v tomto úsilí správně? Je centrem pozornosti skutečně žák a jsou školy „dílnami lidskosti“? Jaká by měla být role učitele? Jsme s našimi školami spokojeni, nebo by se měly měnit? Úvahy o škole – o její úloze v životě člověka, o obsahu a způsobu vyučování, společenských změnách a jejich reflexi ve výchovně-vzdělávacím procesu a o dalších otázkách spojených se školstvím – jsou propojené s filosofickými otázkami o fungování světa a místa člověka v něm.

 

14.45-16.15 MUDr. Jan Palouček: Pravdivé zrcadlo

Člověk se nejsnadněji učí od těch, které má rád. Proto jsou našimi nejlepšími učiteli lidé, které máme rádi. Měli by být na školách, ale mají být především doma. Vždyť člověk se nemá učit jen předmětům, ale zejména životu. Bylo by však mylné domnívat se, že vyučujícím je vždy dospělý. Právě děti nám často ukazují, jací jsme a také, jak žít lépe. A my bychom v tu chvíli měli být jejich pozornými žáky.

 

16.30–18.00 Závěrečná panelová diskuse s přednášejícími Pavlem Kalpakcisem, Šárkou Šandovou a Janem Paloučkem

 

Diskusi moderuje a celým dnem provází Marie Šuláková

Účinkují

Kdo je Pavel Kalpakcis? V průběhu let pracoval v oborech pomáhajících profesí – v nemocnici, v ústavu sociální péče pro osoby s mentálním postižením, v terapeutické komunitě. V současnosti působí jako psychoterapeut ve své soukromé praxi a terapeutické komunitě pro drogově závislé. Je učitelem na základní škole a lektorem v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků. Zabývá se prevencí sociálně-patologických jevů u dětí.

 

Kdo je Šárka Šandová? V roce 1991 absolvovala Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, učitelský obor čeština–dějepis, více než dvacet let vyučovala na gymnáziu. Zabývá se obecnými otázkami školství a světonázorovými otázkami.

 

Kdo je Jan Palouček? Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, léta pracoval jako traumatolog. Je spoluautorem knihy Cesta k životu a autorem knih Poselství barev a Cesta k uzdravení – o daru léčení. Od roku 1991 působí v poradenství zdravého životního stylu, také přednáší na světonázorová témata, léčitelství, sebepoznání. Vychází přitom z poznávání přírodních zákonitostí, podle kterých je svět moudře uspořádán.

Další dokumenty k akci

  
Termíny