FISAF.CZ - FISAF AEROBIC INSTRUCTOR podzim 2014

Kurzy, vzdělání, konference

Kurz je určen pro všechny zájemce o vedení dynamických forem cvičení, je základem pro předcvičování různých cvičebních stylů (dance aerobic, step aerobic, bodystyling apod.). Obsahem školení je výuka práce s hudbou, seznámení s anglickým názvoslovím a základními prvky používanými v aerobiku, výuka a nácvik verbální a neverbální komunikace a metod učení. Velký důraz je kladen na rozvoj osobnosti lektora - ke každému absolventovi je přistupováno individuálně.

Zájemce o toto školení nemusí být vybaven speciálními pohybovými schopnostmi, ale před vstupem na kurz se předpokládá účast na komerčních a aerobních lekcích (jako klient) - znalost kroků používaných v aerobiku usnadní zvládnutí osnov kurzu.

Podmínkou vstupu do kurzu FISAF Aerobic Instructor je absolvování kurzu FISAF Fitness Core (1. stupeň vzdělávacího programu FISAF.cz) nebo vzdělání v oblasti anatomie a fyziologie získané v jiných školách (FTVS, Palestra, lékařská fakulta atd.) či u jiného akreditovaného pracoviště, kde byla anatomie a fyziologie vyučována v dostatečném rozsahu. Zájemci o školení, kteří neabsolvovali FISAF Fitness Core, ale disponují výše zmiňovanými znalostmi, vyplňují v průběhu kurzu test, který prokáže úroveň získaných znalostí.

Součástí kurzu jsou závěrečné zkoušky, které se absolvují po dvouměsíční praxi a po jejichž úspěšném absolvování získávají absolventi diplom národní úrovně FISAF Aerobic Instruktor, který neopravňuje k získání živnostenského oprávnění a jeho platnost se neprodlužuje (platnost se prodlužuje až u mezinárodního certifikátu "FISAF Aerobic & Group Fitness Instructor").

Závěrečné zkoušky mají dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část je formou testu, praktická část je prokázat schopnost samostatně vést část aerobní lekce, podle připraveného metodického dopisu. Hodnotí se dodržení rytmu hudby, verbální a neverbální cueinge, komunikace se cvičenci a správná volba metody učení.

V případě zájmu získání Osvědčení o rekvalifikaci (ŽL) a mezinárodního certifikátu je potřeba absolvovat 40 vyučovacích hodin specializovaný kurzu v rámci 3. stupně vzdělávacího programu FISAF.cz - sledujte nabídku www.vzdelavanifisaf.cz.

Účinkují

Lektorka: Kateřina Bímanová

Termíny