Poutní místa na Těšínsku

Výstava
Poutník na cestě do nebeského Jeruzaléma sloužil od počátků křesťanství jako symbol lidského života. Původní dlouhé a namáhavé výpravy jednotlivců na místa spojená s novozákonními postavami byly kolem roku 1300 nahrazeny hromadnými poutěmi, jež směřovaly k poměrně blízkým cílům. Jednalo se o místa, jež se těšila zvláštní Boží přízni pro nějaký zázrak či zjevení. Věřící se jich účastnili dobrovolně. Do značné míry je sami řídili s úmyslem dosáhnout osobního posvěcení, uzdravení nebo odčinit spáchaný hřích. Mezi nejstarší poutní místa na Těšínsku patří Orlová, jejíž mariánský kostel byl od středověku úzce spjat s působením řádů benediktinů. Především v souvislosti s rekatolizací Těšínska od poloviny 17. století je možné i zde pozorovat nárůst nových poutních míst a lokálních center kultů spjatých jak se Spasitelem, tak i Pannou Marií a různými světci (např. Anna, Antonín Paduánský, Ignác z Loyoly, Jakub Větší, Jan Sarkander, Vavřinec). Mezi nimi si vydobyl dominantní postavení Frýdek s milostnou sochou Panny Marie, jež od druhé poloviny 17. století nepřetržitě přitahuje nesčetné zástupy poutníků. Výstava přiblíží i ostatní poutní místa Těšínska včetně méně známých (např. Karviná-Fryštát, Malenovice-Borová, Orlová, Skočov, Starý Bohumín, Těrlicko-Kostelec) či vzniklých ve 20. století (Hrčava, Kozubová). Nezůstane opomenut vliv některých lokalit „za hranicemi“ Těšínska.
Termíny