Den vědy

Výstava, Volný čas, Sport, Pro děti, Kurzy, vzdělání, konference

Všechny fakulty Masarykovy univerzity otevřou brány vědy dokořán. V jeden den, ve stejný čas. Vyberte si, co Vás nejvíc zajímá. Ať je Vám 5 nebo 95, pojďte zažít vědu!

Neopakovatelná příležitost pro malé i velké vyzkoušet si na vlastní kůži vědu prostřednictvím celé řady vzrušujících experimentů, zajímavých přednášek a workshopů, interaktivních vědeckých stanovišť, názorných ukázek fungování přístrojů a laboratorního vybavení a prohlídek vědeckého zázemí.

 

Fakulta sportovních studií MU, Kamenice 5,www.fsps.muni.cz

Věda v pohybu

Komentované prohlídky sportovních laboratoří

Zajímá vás složení vašeho těla? Chcete znát sílu stisku vaší ruky, či jaké máte reakční schopnosti? Přijďte si na vlastní kůži vyzkoušet vědu prostřednictvím měření a názorných ukázek fungování přístrojů. Máte neopakovatelnou možnost to vše a mnohem více zjistit v laboratořích biomotoriky a podpory zdraví.

Laboratoře budou otevřeny po celou dobu programu.

Kdo by si neměl nechat ujít: široká veřejnost.

Doprovodný program

Víte co dělat v krizových situacích? Umíte správně podat první pomoc? Byli jste někdy svědky pouliční rvačky či jiné nenadálé situace? Nikdy nevíte, co se stane! Přijďte se o tom přesvědčit a podívat se, jak strategicky řešit životu nebezpečné situace. Buďte součástí dramatického představení plného zvratů s překvapivým vyústěním v režii studentů Fakulty sportovních studií a za přítomnosti sanitky a záchranářů.

Začátek v průběhu odpoledne. Bude předem anoncováno organizátory.

Kdo by si neměl nechat ujít: široká veřejnost.

 

Lékařská fakulta MU, Kamenice 5,www.med.muni.cz

Medicína a lékařství ve jménu pokroku

Kdy: 13:00 – 16:30 hodin.

Kdo by si neměl nechat ujít: široká veřejnost

Praktické ukázky záchrany lidského života

Ukázky studentů LF, práce s unikátními figurínami, živými figuranty i přístroji ve stavech ohrožujících život člověka, rychlý zásah, soutěž pro veřejnost (věkově neomezeno)

Kde: Vstupní hala Univerzitního kampusu Bohunice (vchod od nákupního centra)

Kurz urgentní medicíny– poskytování, organizování a vědecké zkoumání neodkladné péče u stavů, které bezprostředně ohrožují život postiženého.

Odborná pracoviště LF – prohlídka nejmodernějších vědeckých pracovišť.

Kde: Univerzitní kampus Bohunice

Anatomické muzeum – prohlídka s kvízem. Neuvěřitelné exponáty tělní soustavy svalové, dýchací a oběhové, ukázky rozmnožovací soustavy, lidská embrya, rarity, maketa kostry moravského obra.

Kde: Anatomické muzeum LF, pavilon A1, Univerzitní kampus Bohunice

Kdo by si neměl nechat ujít: 12+

Kvízy a soutěže – zdravý životní styl, obezita a s ní spojené zdravotní potíže

Kde: Univerzitní kampus Bohunice, posluchárna 114

Přednáškové odpoledne na téma O zdraví vážně i nevážně

Kde: aula LF, Univerzitní kampus Bohunice

Kdo by si neměl nechat ujít: přednášky zvlášť po odbornou i laickou veřejnost

Centrum léčivých rostlin – věda, užitek, krása – procházka s výkladem a soutěžním testem. Na ploše jednoho hektaru si můžete prohlédnout nejrůznější druhy rostlin léčivých, kořeninových i toxických. Druhy běžné i vzácné. Jedy i léky. Pro zájemce je k dispozici poradenská služba, kdy s odborníky můžete probrat pěstování rostlin, které vás v zahradě zaujmou, zásady jejich sběru i možnosti využití.

Kde: Údolní 74, Kraví Hora.

Kdo by si neměl nechat ujít: široká veřejnost.

 

Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2 a Univerzitní kampus Bohunice (UKB), Kamenice 2, 5,www.sci.muni.cz

Dělat vědu není věda

Slavnostní otevření geoparku a mineralogických a paleontologických sbírek pro veřejnost (Ústav geologických věd, Kotlářská 2)

Otevření zahájí děkan PřF Dr. Jaromír Leichmann v parku před děkanátem.

Geopark prezentuje nejen základní horninové typy vyskytující se na území Českého masivu, ale především se snaží na každém vzorku kamene ukázat jeho geologický příběh, který se do něj zapsal v podobě různých znaků.

Prohlídka geoparku s odborným výkladem(začátek trasy v parčíku před děkanátem PřF, Kotlářská 2)

Kdy: 13:45, 15:30, délka 45 minut

Jediný dinosauří zub v České republice – Prohlídka mineralogických a paleontologických sbírek s odborným výkladem (budova č. 11, přízemí, Kotlářská 2)

Mineralogická sbírka – 11 tisíc minerálů. Unikátní vzorky zlata z Čech i Slovenska, krystaly epidotu ze Sobotín u Šumperka patřící k nejlepším ukázkám v Evropě, krystaly síry ze Sicílie, 20cm krystal antimonitu z Japonska a také kolekci železných i kamenných meteoritů.

Paleontologické sbírky – 5 tisíc exponátů, nepřehlédnutelnou součástí je unikátní exemplář největší fosílie na území ČR – ichthyosaura Stenopterygius crassicostatus z Holzmadenu. Prohlédnout si můžete také jediný nález dinosauřího zubu v České republice. Jedná se o zub dvounohého dravého dinosaura ze skupiny teropodních dinosaurů Tetanurae žijící na území dnešní Moravy zhruba před 160 miliony lety v období jury.

Kdy: 13.45, 14.30, 15.30

Zlatá horečka a geologické poklady na Kotlářské

Rýžování zlata – výuka techniky rýžování, zlata bude pro každého dost

Výroba zkamenělin – výroba zkamenělin během několika sekund

Poznej nerosty – poznávání nerostů podle jednoduchého klíče, který vám pomůže určovat nerosty v přírodě

Geografické a kartografické výzkumy aneb od historických map po výzkum v Antarktidě (Geografický ústav, Kotlářská 2, 2 x 90 minut)

1. Možností využití starých map jako zdrojů geografických informací a prezentace dostupnosti starých map v prostředí internetu, praktické ukázky na starých mapách z mapové sbírky GÚ. 2. Seznámení s fyzickogeografickými výzkumy a studiem přírodních a socioekonomických procesů v modelových území České republiky a s různými metodami kartografického zpracování získaných dat i s kartografickou (atlasovou) tvorbou.

3. Výzkumy v Antarktidě – stručná historie objevování Antarktidy a „česká stopě“ v Antarktidě. Důraz bude položen na český výzkum od počátku 90. let 20. století až po aktuálně řešená antarktická témata.

Prohlídka Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOXu, ÚKB) -zajímá vás problematika endogenní disrupce, toxicitě pesticidů a reziduí léčiv v odpadních vodách, výskytu persistentních organických polutantů v životním prostředí, o tzv. emergentních polutantech ve vodách, vnitřním prostředí a materiálech? Pak určitě přijďte.

Informační stánek Ústavu antropologie (UKB) -změříme vám šířku podkožního tuku nebo tělesnou sílu. Prezentace oboru a praktická ukázka klasických a pokročilých metod biologické antropologie a jejich výstupů (např. virtuální antropologie a produkty stereolitografie – 3D tisku – v antropologii).

Laboratoř biologické a molekulární antropologie (Ústav experimentální biologie, UKB)

Prohlídka osteologické laboratoře, výstavka zajímavých nálezů lidských kosterních pozůstatků např. kněžna ze Žuráně a další nálezy, prohlídka laboratoře pro zpracování historické DNA. Vše s výkladem.

Kdy: 13:00, 14:00, 15:00, délka 45 minut

Proteinové a metabolické inženýrství(Loschmidtovy laboratoře,Ústav experimentální biologie, UKB)

Seznámení s moderním vybavením pro funkční analýzu proteinů a velkokapacitní kultivaci geneticky modifikovaných bakterií. Těšit se můžete také na ukázky laboratorní práce a experimentů a možnost samostatně si vyzkoušet práci s bakteriemi.

Kdy: 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, délka 30 minut

Máte schopnost vnímat změnu magnetického směru? (Laboratoř neuroetologie, Ústav experimentální biologie, UKB)

Pohled do komory, kam nepronikají (skoro) žádná magnetická ani elektromagnetická pole. Znamená to, že do ní nezasahují žádné signály mobilů, wifi, bluetooth ani rozhlasových a jiných vysílačů. Dokonce i zemské magnetické pole je zde minimální. Slouží k výzkumu právě vlivu těchto polí na živé organismy, především ke zkoumání kompasu zvířat.

Kdy: 13.30, 14.30, 15.30, délka 30 minut, s výkladem o pokusech

Zaměřeno na rostlinnou genetiku (Laboratoř molekulární genetiky rostlin, Ústav experimentální biologie, UKB)

Studium genomů hospodářsky významných druhů rostlin. V současné době jsou v laboratoři k vidění různé druhy šlechtěného i planého jetele, včetně jedné unikátní hybridní odrůdy. Součástí prohlídky bude také ukázka používaných přístrojů, metod a zpracování jejich výstupů. Délka prohlídky je 30 minut.

Seznamte se s laboratorními živočichy (Laboratoř experimentální biologie živočichů a imunologie, Ústav experimentální biologie, UKB)

Přehlídka zájmových a laboratorně chovaných druhů živočichů, které jsou využívány jako modelové organismy v živočišné fyziologii a imunologii. Představeni budou živočichové ze skupiny bezobratlých (producent hedvábí bourec morušový, včelařům známý zavíječ voskový, genetiky oceňované octomilky, švábi, pakobylky a tropičtí zlatohlávci) i drápatka vodní jako zástupce obratlovců. To vše doplněno pokusy představujícími vybrané fyziologické principy.

Kdy: během celého odpoledne

Poznejte mutanty, sestavte si vlastní rodokmen (Laboratoř molekulární biologie a genetiky, Ústav experimentální biologie, UKB)

Součástí stánku budou ukázky učebnic, elektronických skript a dalších studijních materiálů týkajících se genetiky. Návštěvníci budou mít možnost praktického seznámení se s genetickým modelovým organismem Drosophila melanogaster, u kterého si prohlédnou některé mutace. Zájemci si také budou mít možnost sestrojit vlastní rodokmen. Rádi také zodpovíme na všechny otázky, které se týkají studia oborů Molekulární biologie a genetika, Lékařská genetika.

Matematika sexu (Ústav matematiky a statistiky, UKB) -pudy, vášně a city jsou považovány za protiklad chladného rozumu.

Přednáška chce ukázat, že tomu tak nemusí být vždy. Matematika může proniknout i do těchto oblastí. Konkrétními příklady jsou “Válka pohlaví” Richarda Dawkinse a/nebo model dynamiky vztahu Romea a Julie ukázané na úrovni středoškolské matematiky.

Kdy: 13.30, 14.30, 15.30

Topologické zajímavosti a paradoxy – dílna (Ústav matematiky a statistiky, UKB)

Při manipulaci s objekty, které známe z běžného života (pruh papíru, kobliha aj.), docházíme někdy k podivným výsledkům.

V této místnosti bude možnost si takové pokusy vyzkoušet a dozvědět se více o jejich podstatě. Kromě toho bude možnost vyzkoušet si prostorovou představivost a zjistit, co zvládnete sestavit ze SOMA kostek.

Pojďte, pane, budeme si hrát – dílna (Ústav matematiky a statistiky, UKB)

Teorie her je matematická disciplína s mnoha aplikacemi v jiných oborech (ekonomie, biologie, sociální vědy, …).

Zájemci budou mít možnost se dozvědět něco o možnostech a dopadech racionálního rozhodování v různých situacích (např. “Udělal Panenka dobře, když v Bělehradu kopl svůj dloubák doprostřed”, “Jak hrát prstovou Morru”, “Proč je někdy výhodné se rozhodnout pro okamžitý užitek a někdy dát přednost dlouhodobějšímu zisku”).

Statistické a pravděpodobnostní paradoxy, kombinatorické hry – dílna (Ústav matematiky a statistiky, UKB)

Je možné odhadnout, kolik kuliček je ve sklenici? Fungují internetové návody na to, jak vydělávat v ruletě? Jak hrát hru Nim? A co jiné hry? Co je Simpsonův paradox a proč je důležitá interpretace statistik?

Významní brněnští matematikové – výstava (Ústav matematiky a statistiky, UKB)

Informace o významných osobnostech více či méně spjatých s Brnem (Kurt Gödel, Matyáš Lerch, Otakar Borůvka, Eduard Čech, Bedřich Pospíšil, Richard von Mises).

Astronomie 21. století (Ustav teoretické fyziky a astrofyziky, UKB) – přednáška, posluchárna F3, 3 x 20 minut

Za poslední desetiletí se astronomie posunula mílovými kroky ve studiu vzdáleného vesmíru ale i těles sluneční soustavy a nově objevovaných exoplanet. Zmíněny budou milníky tohoto vývoje z hlediska potřebného přístrojového vybaveni, které je s těmito objevy úzce spojeno.

Krásné a zábavné experimenty (Ustav teoretické fyziky a astrofyziky, UKB), chodby 3.podlaží

Soubor názorných experimentů z fyziky: virové prstence zviditelněné laserovou rovinou, turbulence, bernouliho pytel a spousta dalších.

Fyzika na stole – fyzikálními jevy z mechaniky, termiky, elektřiny a magnetizmu (Ústav fyzikální elektroniky, UKB)

Přesvědčíte se, že vodní pára nemusí být vůbec vidět, že dokáže zapálit sirku a jak může konat práci například v parním stroji nebo turbíně. Bude ilustrován vznik vztlaku na křídle. Dokážeme, že k zachycení pádu závaží je měkký olověný drátek lepší volba než mnohem pevnější nit. Přesvědčíme vás, že proud do žárovky lze přivést nejen kovovým vodičem, ale i kouskem skla. Vyzkoušíte si, jak lze zviditelnit magnetické pole, jak lze pomocí setrvačníku nastavovat vesmírný dalekohled a ještě několik dalších pokusů.

Exkurze do vertebratologických sbírek – ukázky preparačních technik od nejstarších po nejnovější (Ústav botaniky a zoologie, UKB)

Ukázky vybraných preparačních technik, standardních i nové přístupy konzervace a prezentace materiálu.

Mezi sbírkovými položkami převažují zástupci domácí fauny obratlovců, k vidění je ale i celá řada exotických zástupců: kostra lvice, lebka hrocha, zub narvala, čelisti žraloka, drobní kolibříci, ale i jeřáb, sup nebo australský lyrochvost, ptakopysk, opice a šelmy, ještěrky a hadi, preparáty a kostry žraloků a rejnoků, dermoplastický preparát i kostra žijící zkameněliny – haterie novozélandské.

Exkurze do prostor laboratoří molekulární parazitologie (Ústav botaniky a zoologie, UKB) – prohlídka s výkladem

Základní principy práce s molekulami nukleových kyselin, ukázka konkrétních výstupů práce a jednotlivých metod – izolace DNA/RNA, namnožení genomových úseků, vizualizace nukleových kyselin, klonování, určení primární struktury DNA – sekvenování, analýza mutací a variabilit v genomu, analýza exprese genů.

Kdy: 14:00, 15:00, 16:00, délka 30 minut

Prohlídka laboratoří Genomiky a proteomiky, Nukleární magnetické rezonance a Výpočetní chemie (NCBR, UKB)

Začátky a konce chromozomů, rub a líc buněčné nesmrtelnosti; Epigenetika – disciplína 21. století; Fluorescence v roztocích a v buňkách včetně praktických ukázek; Hormonální regulace rostlin; ukázka automatického mikroskopu.

Prohlídka laboratoří spektroskopie nukleární magnetické rezonance (NMR) s unikátními přístroji se supravodivými magnety až 22 Tesla, prezentace o principech NMR metody a jejím využitím pro studium struktury a dynamiky proteinů a nukleových kyselin.

Prezentace laboratoře výpočetní chemie nabízí pohled do soukromého života molekul. Bude ukázáno jak zapsat molekulu v počítači a budou popsány metody molekulového modelování, které umožní molekulu uloženou v počítači dále zkoumat.

 

Další dokumenty k akci

  
Termíny