Rodinné stříbro – památky kolem nás. Přednáškový cyklus NPÚ, ÚOP v Telči

Volný čas

Během přednáškového cyklu Rodinné stříbro –- památky kolem nás budou v roce 2015 prezentována nejrůznější historická témata. Přednášky se konají vždy ve středu od 18 hodin v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči. Vstup volný.


 

 

 • Středa 14. ledna 2015 v 18 hodin
  Památky UNESCO v Třebíči

  Přednášející PhDr. Rudolf Fišer zavede posluchače do Třebíče, města, které se může pyšnit bohatou historií a nemalým množstvím unikátních památek. Podrobně pohovoří o památkách UNESCO v Třebíči, tedy o židovské čtvrti a bazilice sv. Prokopa, které byly na seznam UNESCO zapsány v roce 2003.
V roce 2014 proběhly v rámci cyklu tyto přednášky:
 • Středa 26. listopadu 2014 v 18 hodin
  Voyseyho návrh vily pro Henčov u Jihlavy (přednáší prof. Jindřich Vybíral)

  Charles Francis Annesley Voysey (1857–1941) byl známý a vlivný britský architekt, který se inspiroval průmyslovým designem a venkovským bydlením. Je označován za průkopníka moderní architektury a představitele proslulého hnutí Arts and Crafts. Ve své tvorbě se orientoval na obytné domy a rozvíjel tradici anglického rodinného domu. Jeho dílem byl ovlivněn například Jan Kotěra. Ve dvacátých letech minulého století Voysey navrhl rodinnou hrobku a sídlo pro průmyslníka Karla Löwa v Henčově.
  Pozvánka: PDF
  Přednášející Prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc. vystudoval bohemistiku, historii a dějiny umění na univerzitách v Ostravě, Brně a Londýně. Působil na pedagogické fakultě v Ostravě (1986–1989) a v Národní galerii v Praze (1989–1997). Od roku 1996 vyučuje na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V letech 1997-2002 byl prorektorem VŠUP. O architektuře 19. a 20. století vydal řadu studií a knižních publikací.
 • Středa 15. října 2014 v 18 hodin
  Význam, poslání a typologie božích muk (přednáší PhDr. Pavel Hájek)

  Boží muka reprezentují drobnou sakrální architekturu a tvoří přirozenou součást kulturní krajiny. Jsou všude kolem nás, zvláště podél cest a na křižovatkách, přesto velmi často unikají pozornosti. Zatímco naši předkové jimi vyjadřovali úctu k Bohu, Panně Marii a svatým, budovali je jako orientační body v krajině, jako zastavení na životní pouti a jako připomínku smutných a tragických událostí, dnes se jejich význam vytrácí.
  Přednáška sleduje obecný vývoj božích muk, která reprezentují drobnou sakrální architekturu, na jejich typologii a slohové odlišnosti. Posluchači se dozvědí o původu a funkci božích muk a o jejich spojitosti s historickými událostmi. Zmíněny budou rovněž bezprostřední vazby na česko-rakouské a česko-bavorské prostředí jako doklad prolínání kultur i státních útvarů.
  Pozvánka: JPG.
  Přednášející PhDr. Pavel Hájek je absolventem Filozofické fakulty UK v Praze a dlouholetým zaměstnancem Národního památkového ústavu. Od roku 1996 se zabývá problematikou drobné sakrální architektury. Je spoluautorem první syntetické práce shrnující problematiku kaplí, kapliček a božích muk v jižních Čechách, v roce 2009 vydal publikaci Zděná boží muka v jižních Čechách a v roce 2010 byl spoluautorem metodického materiálu Obnova a údržba drobné sakrální architektury. Souběžně se dlouhodobě zabývá problematikou zpracování historických knihovních fondů a podílí se na vývoji informačních systémů spojených s evidencí památkového fondu. Vykonává pedagogickou činnost na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.
 • Středa 10. září 2014
  Japonsko. Památky – kultura – společnost (přednášejí Mgr. Linda Kovářová, Jakub Wenzel a PhDr. Helena Honcoopová

  Přednáška se koná v rámci Dnů evropského dědictví 2014 a přednášející budou tentokrát tři. Přednáška Lindy Kovářové seznámí posluchače s informacemi o Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a o památkách UNESCO v Japonsku. Helena Honcoopová představí národní poklady a živoucí národní poklady v Japonsku, tedy nejvýznamnější historické památky Japonska registrované v kategorii „národní poklad“. V celé zemi jsou památky tohoto druhu jednotně označeny červeným kruhem, což umožňuje rychlou hodnotovou orientaci. Jako „lidské národní poklady“ jsou označováni nositelé tradičních dovedností (hudebníci, architekti, sochaři, malíři, grafici, keramici, výrobci laku, dřevořezu, mečíři, cizeléři, tvůrci bonsají i aktéři tradičních divadelních forem), kteří si předávají „tajemství“ své profese v rámci rodu nebo cechu po mnohé generace. Jakub Wenzel promluví o typických japonských kulturních hodnotách a představí Japonsko jako zemi, která je v našem prostředí chápána jako země geograficky i kulturně velmi vzdálená, zároveň však také přitažlivá a fascinující.
 • 11. června 2014
  Ležáky. Tragédie ve stínu Lidic (přednáší MgA. Naďa Rezková-Přibylová)
  Přednášející seznámí posluchače s tím, co předcházelo vyhlazení osady Ležáky v červnu 1942, a s osudem ležáckých obyvatel, kteří našli odvahu postavit se nacistickému teroru. Dozvíme se rovněž o tom, jak důležitým místem byly Ležáky pro československou exilovou vládu.
  Pozvánka: JPG.
 • 14. května 2014
  Lidová architektura v Kraji Vysočina (přednáší Mgr. Ivan Minář
  )
  Přednáška se bude zabývat dědictvím stavební kultury venkova v Kraji Vysočina a jeho pozicí v českém a moravském národopisném bádání. Zvláštní pozornost bude věnována zejména nejčetněji dochovaných stavbám z 19. století a jejich tvůrcům – venkovským zednickým mistrům.
  Pozvánka: PDF.
 • 16. dubna 2014
  Karlův most (přednáší Ing. arch. Ondřej Šefců)

  Nejstarší historie přechodu přes řeku Vltavu v Praze: o původním brodu, dřevěném mostu a Juditině mostu. Rozebírány budou okolnosti založení Karlova mostu, jeho stavba, složení malty či poruchy způsobené povodní. Posluchači se také dozvědí o poškození mostu během třicetileté války, o havárii v roce 1890 i o dalších zajímavostech. Jako doplněk k historickému výkladu budou využity i poslední informace z nedávných potápěčských průzkumů.
  Pozvánka: JPG.
  Ing. arch. Ondřej Šefců je absolvent fakulty architektury ČVUT Praha, obor architektura a územní plánování. Od roku 1983 byl zaměstnán jako odborný pracovník Státního ústavu památkové péče (dnes Národní památkový ústav). V 80. letech pracoval na regeneraci městských památkových rezervací (Tábor, Jindřichův Hradec, Třeboň, Slavonice, České Budějovice, Prachatice). V 90. letech zajišťoval památkový dohled při obnově paláců pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, Valdštejnského paláce pro Senát Parlamentu České republiky, dále pracoval na obnově Staronové synagogy, Klementina, paláce Kinských, zámku Kratochvíle, hradu Křivoklát, hradu ve Strakonicích a na obnově Karlova mostu. Od roku 1996 je místopředsedou Společnosti pro technologie obnovy památek, kde pořádá odborné semináře. Publikuje odborné články, je autorem mnoha publikací, realizoval řadu odborných a popularizačních přednášek. Zabývá se kresbou historických památek a městskou vedutou. V současné době působí jako ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Praze.
 • 12. března 2014
  Stavební historie telčského zámku (přednáší Pavel Jerie)
  Přednáška bude zahrnovat stručný výklad o stavební historii hradu a zámku v Telči. Poté se Pavel Jerie zaměří na méně známé a o to zajímavější stavební úpravy z doby novější. Pojedná o zahájení obnovy na přelomu 19. a 20. století a o hlavních změnách provedených do roku 1945. Bude se věnovat i pracem, které byly realizovány ve druhé polovině 20. století a v nedávné minulosti. Výklad doplní shrnutí, jaký je současný pohled na péči o zámek za posledních sto let.
  Pozvánka: JPG.
  Pavel Jerie pracuje v oboru památkové péče již od roku 1969. V letech 2006–2008 byl generálním ředitelem NPÚ. V současné době působí jako vedoucí odboru péče o památkový fond. Vykonává památkový dohled nad významnými památkovými objekty, mezi kterými lze zmínit Obecní dům v Praze, zámek a zámecké divadlo v Českém Krumlově či Národní divadlo. Je zakládajícím členem Společnosti pro technologie ochrany památek.
 • 12. února 2014
  Vojenství ve středověku (přednáší Mgr. Pavel Macků)
  O vojenství ve vrcholném středověku (1200–1420) bude vyprávět pracovník územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Mgr. Pavel Macků. Během přednášky budou vysvětleny základní principy fungování středověkého vojska, jeho výcvik, logistika a strategie. Dále budou posluchači seznámeni s modelovým průběhem polní bitvy i obléhání. Výklad doplní ilustrace a fotografie originálů vojenské techniky, repliky zbraní budou k vidění v závěru přednášky.
  Pozvánka: PDF.
 • 15. ledna 2014
  Třebíčský klášter (přednáší PhDr. Rudolf Fišer, CSc.)
  Pozvánka: PDF.
Kontakt:
 • Ilona Ampapová, prezentace a práce s veřejností, NPÚ ÚOP Telč, 724 663 511, e-mail: ampapova.ilona@npu.cz
Termíny