Katedrála

Volný čas
Občanské sdružení Bartolomeo ve spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy vás zvou na přednášku, kterou přednese pan Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph. D. Bližší informace najdete na pozvánce (pdf, 64 kB). Pan profesor Jan Royt, uznávaný odborník na křesťanskou ikonografii a středověké malířství, se narodil v roce 1955 v Roudnici nad Labem. Mezi lety 1979 a 1984 studoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Roku 1989 nastoupil na Ústav pro dějiny umění FF UK, kde byl roku 2006 jmenován ředitelem. Je autorem mnoha významných publikací (viz) Roku 1997 se habilitoval na FF UK prací Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století a v roce 2004 byl jmenován profesorem. Obdržel cenu Josefa Krásy, udělovanou Uměleckohistorickou společností. Kromě FF UK působí dále na KTF UK Praha, FF UJEP v Ústí nad Labem a na AVU atd. Je členem mnoha vědeckých rad a institucí (např. vědecká rada Ústavu pro dějiny umění AV ČR, NG v Praze, HTF UK a FF UK atd.). Pravidelně vystupuje ve sdělovacích prostředcích. Knihu Katedrála sv. Víta, Václava, Vojtěcha, svatyně českých patronů a králů napsal ve spolupráci s prof. PhDr. Jiřím Kuthanem, DrSc., Dr. h. c. V předmluvě k této knize prezident České republiky Václav Klaus napsal: „V naší zemi je málo míst, která představují českou národní minulost tak přesvědčivě a tak vznešeně jako katedrála sv. Víta. Je součástí jednoho ze symbolů naší státnosti, Pražského hradu, je úzce spojena s českou historií.“ Pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka dodal: „Vertikála katedrály a horizontála Pražského hradu symbolizují kříž a v duchu cyrilometodějské tradice tedy i křest sv. Ludmily a knížete Bořivoje, kterému předcházelo pokřtění čtrnácti českých velmožů v Řezně v roce 845. Přijetí křtu knížetem Bořivojem mělo charakter zásadní, protože vyjadřovalo přijetí křesťanství celým národem.“ Katedrála je nejen biskupským chrámem, ale také korunovační kostelem českých králů, mauzoleem panovníků, biskupů, arcibiskupů, význačných osobností české historie. Jí procházely české dějiny. Je i jedinečným uměleckým dílem. O tom, ale nejen o tom bude hovořit prof. Royt ve své přednášce.









Termíny