Vyjednávání: jak se domluvit

Kurzy, vzdělání, konference

 

Účastníci se během semináře seznámí se základními komunikačními strategiemi, které se používají při vyjednávání, naučí se nové postupy, které se používají při vyjednávání a zvýší si svoji dovednost vycházet s druhými, i když mají odlišný názor, které mohou uplatnit jak v soukromém tak i v pracovním životě.

Obsah semináře:

  • principy asertivního chování
  • teorie a etika vyjednávání
  • hlavní vyjednávací strategie
  • příprava na vyjednávání: získat fakta, pohled ze dvou stran, stanovení cílů, odhad partnera
  • průběh vyjednávání: otázky, diskuze, návrhy, dohoda
  • komunikace: verbální a neverbální při vyjednávání, aktivní naslouchání, zpětná vazba
  • vyhodnocení vyjednávání: sebereflexe, plnění dohody
  • nácvik vyjednávání dle modelových či reálných situací účastníků

Kurz probíhá formou krátkých teoretických vstupů, na které ihned navazuje praktický nácvik jednotlivých postupů se zpětnou vazbou ve dvojicích i ve skupině. Následuje reflexe vlastních záměrů a potřeb, rozbor reálných situací a společné hledání optimálního postupu. Seminář předpokládá aktivní zapojení účastníků. Důraz je kladen na praktické dovednosti a seberozvoj.

Termíny