Idea university mezi Humboldtem a dneškem

Volný čas
Jakkoli prochází současná universitní vzdělanost dynamickým vývojem, stále se tak děje víceméně na půdorysu reformy university, kterou v 19. připravil Wilhelm von Humboldt. Jeho reforma představovala mezník v chápání vysokoškolského studia, které se stále více ubíralo od doktrinálního vyučování k tomu, co se nazývá jednotou bádání a výuky. Přednáška seznámí posluchače se základními východisky Humboldtovy reformy a bude sledovat jeho motiv obnovy vzdělanosti v myšlení filosofů 20. století – K. Jasperse a H.-G. Gadamera. Mezi jejich ústřední témata náleží: Úkoly univerzity – jednota učitelů a žáků, jakožto jednota bádání a učení, které mají sloužit formování duchovního života, tj. otevřenosti pravdě.
Termíny