Přednáška - Kavalírské cesty v raném novověku

Kurzy, vzdělání, konference

Kavalírské cesty šlechticů v raném novověku symbolicky uzavíraly dobu jejich dospívání, vzdělávání a přípravy pro budoucí život. V tomto smyslu se stávaly jakýmsi mostem do dospělosti. Mladý šlechtic cestoval do blízké či vzdálenější ciziny (v závislosti na finančních možnostech, a také na konfesijní orientaci své rodiny); ve středu zájmu většiny urozených cestovatelů přitom byla Itálie. Šlechtic mohl v zahraničí i systematicky studovat na některé z univerzit, ale zpravidla jen poznával cizí prostředí, zdokonaloval se ve znalostech jazyků a navazoval užitečné kontakty. Kavalírské cesty v období renesance a baroka představovaly důležitý prostředek, který šlechtu – a jejím prostřednictvím i celou českou společnost – včleňoval do širšího rámce tehdejší Evropy. 

Účinkují

doc. Mgr. Marie Koldinská, Ph.D. 
Ústav českých dějin FF Univerzity Karlovy v Praze 

Termíny