Přednáška - Šlechtic před tváří boží

Kurzy, vzdělání, konference

Přednáška bude věnována podobám náboženského chování a myšlení příslušníků vyšší i nižší šlechty v prostředí pobělohorské rekatolizované společnosti (s důrazem na léta 1620–1750). Problematika bude rozdělena do tří tematických okruhů: 1. individuální náboženský život příslušníků a příslušnic šlechty; 2. šlechtická vrchnost jako organizátor zbožnosti na svých panstvích; 3. kariéry šlechty v duchovním stavu. Cílem přednášky je ukázat specifika náboženského života šlechty v době baroka, která vyplývala z jejího sociálního statutu.

Přednáška se koná v Muzeu pravěku. 

Účinkují

doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.

Historický ústav Akademie věd ČR

Termíny