Zmírnění dopadů změn klimatu na povodí Rakovnického potoka

Volný čas
Dopady zvyšování teploty vzduchu na pokles odtoku se nejvýrazněji projevují na povodích s nízkými dlouhodobými průměry srážek. Jedním z nich je povodí Rakovnického potoka s průměrným ročním úhrnem srážek 520 mm. Přibližně od roku 1988 mají průtoky dlouhodobý klesající trend, v suchých rocích již dosáhly hodnot blízkých nule. To působí problémy při užívání vody, v důsledku sucha není dosahováno optimálních výnosů zemědělských plodin. Projekt, který se touto problematikou zabýval, objasnil příčiny tohoto stavu a navrhl několik typů opatření, která mohou důsledky změn klimatu v obdobích sucha zmírnit. Přednášet bude Ing. Ladislav Kašpárek, CSc. z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v Praze.
Termíny