Myslivost

Výstava
Myslivost je soubor lidských činností zaměřených na ochranu a chov volně žijící zvěře. Zároveň udržuje myslivecké tradice a zvyky jako součást naší kultury. Od roku 2011 patří česká myslivost do seznamu nehmotného kulturního dědictví ČR. V historii byla myslivost spojena především s lovem zvěře. Lov je rovněž tématem našich prvních národních pověstí. Bivoj chytil divokého kance a přinesl jej na zádech na Vyšehrad, aby získal ruku Kazi. Přemyslovský kníže Bořivoj se při lovu setkal s poustevníkem sv. Ivanem. Oldřich nalezl na lovu budoucí manželku Boženu. Od středověku byl lov výsadním právem panovníka (regálem). Kolem zeměpána se shromažďovala lovecká družina. Postupně toto právo přecházelo také na šlechtu. V raném novověku již lov nesloužil k zajištění potravy, ale stal se kratochvílí šlechty za účelem honosné reprezentace. Zásadní zlom v organizaci myslivosti nastal po zrušení poddanství (1848). Právo provozovat myslivost, spojené s vlastnictvím půdy, nyní přecházelo do rukou širších vrstev obyvatelstva. Výstava nabízí stručný exkurz do dějin myslivosti. Mezi exponáty najdeme lovecké zbraně, mimo jiné repliky pušek těšínek, které proslavily náš region, tesáky a další potřeby myslivce. K vidění jsou i zástupci zvěře našich lesů (např. srnec, zajíc, bažant, tetřev, jezevec, liška, kuna) a také nejrůznější typy pastí, do kterých byla tato zvířata v minulosti chytána. Druhá část výstavy představuje mysliveckou kulturu a tradice. Návštěvník může nahlédnout do loveckého s
Termíny