Umělecké památky a péče o ně (konference)

Volný čas

Dne 2.10.2013 se bude konat v domě U Zlatého slunce v Plzni konference zaměřená na poznávání uměleckých památek a některé aspekty praktické péče o ně. V ucelené řadě odborných konferencí, jež jsou pořádány plzeňským pracovištěm Národního památkového ústavu počínaje rokem 2012 jednou nebo dvakrát do roka, půjde již o čtvrté pracovní setkání svého druhu.


Na konferenci, kterou zahájí ředitel ú. o. p. v Plzni Národního památkového ústavu J. Kaigl, vystoupí se svými příspěvky historici umění, profesionální památkáři a současně restaurátoři.

P. Macek z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy předvede výsledky nového výzkumu, které nasvědčují tomu, že barokní stavba kostela v Úterý na severním Plzeňsku vznikla podle návrhu K. I. Dientzenhofera. V. Nejedlý seznámí účastníky konference s vědeckým soupisem mariánských, trojičních a dalších světeckých sloupů a pilířů v českých zemích včetně Plzeňského kraje. Na V. Nejedlého naváže V. Kovařík, specialista územního odborného pracoviště v Plzni Národního památkového ústavu, referátem o sloupu se sochou Panny Marie (Madony) Svatohorské z roku 1737 v Plzni. P. Vlček, vědecký pracovník Ústavu dějin umění Akademie věd, se bude zabývat různými aspekty obnovy kostela sv. Petra a Pavla v Kralovicích v minulosti i dnes.

Na konferenci vystoupí rovněž dva naši přední odborníci v oboru památkové péče J. Štulc a P. Jerie, oba z generálního ředitelství Národního památkového ústavu. První z nich poukáže na restaurování jako soudobý trend v péči o stavební památky. P. Jerie tuto tezi dále rozvede ukázkou několika konkrétních akcí úspěšné památkové obnovy, na jejichž realizaci se jako památkář podílel.

Odpolední blok tří příspěvků věnovaný výlučně restaurování otevře L. Drncová, někdejší ředitelka a specialistka plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu, která současně nastíní pohled na restaurování památek v Plzeňském kraji očima praktického památkáře-historika umění. R. Hronová a J. Rataj se ve dvou samostatných referátech vrátí ke kostelu sv. Petra a Pavla v Kralovicích, jmenovitě k nedávno ukončeným restaurátorským pracím v interiéru takzvané Gryspekovské kaple. J. Šlechta, jenž se ujme posledního referátu, obrátí naši pozornost k restaurování malířské výzdoby refektáře v kapucínském klášteře v Sušici.

Jak je všeobecně známo, restaurování památek, jež jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a které smí provádět osoby oprávněné k tomu Ministerstvem kultury, je trvale pomyslnou královskou disciplínou památkové péče. Plzeňská konference se může v regionálním měřítku dílčím způsobem vyjádřit k trendům, kdy způsoby myšlení a pracovní postupy restaurátorů slouží památkářům návodně, přinejmenším jako inspirace, i při obnově památek historické architektury.

Konference je věnována Vlastimilu Bergerovi (1923–2004), akad. mal., významnému českému restaurátorovi památek malířského umění, jenž by se letos dožil 90 let.
Vlastimil Berger (1923–2004), akad. mal., významný český restaurátor památek malířského umění, žák B. Slánského, nejednou pracovně působil v západních Čechách, například při obnově gotického kostela v Čečovicích na Horšovskotýnsku na sklonku devadesátých let 20. století. Byl zastáncem mimořádně vytříbeného pojetí restaurování s důrazem na individuální odpovědnost, komplexní uměleckohistorický a technologický průzkum díla a použití tradičních i nových vědeckých metod. Letos by se dožil devadesáti let.

Konference se bude konat v přednáškovém sále domu U Zlatého slunce – ve sklepě budovy v Prešovské ul. 7 v centru města Plzně, kde sídlí územní odborné pracoviště v Plzni Národního památkového ústavu, od 9 do 15 hod s hodinovou přestávkou na oběd. Během konference bude k dispozici drobné pohoštění. Oběd a parkovací místa nejsou pořadatelem konference pro její účastníky zajišťovány.

Vstup na konferenci je volný.

Stránka konference na Facebooku.

Program

PDF

 • Úvodní slovo (Jan Kaigl)
 • Barokní kostel v Úterý – dílo K. I. Dientzenhofera (Petr Macek)
 • Soupis mariánských, trocjičních a dalších světeckých sloupů a pilířů v českých zemích (Vratislav Nejedlý)
 • Sloup se sochou Panny Marie Svatohorské z roku 1737 v Plzni (Viktor Kovařík)
 • Obnova kostela sv. Petra a Pavla v Kralovicích v minulosti a dnes (Pavel Vlček)
 • Restaurování architektury jako nový směr v péči o stavební památky (Josef Štulc)
 • Ukázky památkové obnovy historické architektury (Pavel Jerie)
 • K restaurování památek v Plzeňském kraji očima památkáře – historika umění (Ludmila Drncová)
 • Restaurování omítek a maleb tzv. Gryspekovské kaple v kostele sv. Petra a Pavla v Kralovicích (Jiří Rataj)
 • Restaurování epitafu Floriána Gryspeka v kostele sv. Petr a Pavla v Kralovicích (Renáta Hronová)
 • Restaurování malířské výzdoby refektáře kláštera kapucínů v Sušici (J. Šlechta)
 • Závěrečné slovo (Jan Kaigl)
Termíny