Arteterapie – úvod do muzikoterapie a imaginativních technik

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

 

Kurz bude  organizován ve dvou 8 hodinových blocích:

A. Muzikoterapie – součást prožitkové terapie.

B. Imaginativní techniky, jejich výklad  a  práce s nimi.

Odborný garant:  PhDr. Ing.Bc. Marie Lhotová, Ph.D.

Vyučující:   PhDr. Bc.Mariana Štefančíková(Bažantová), Ph.D.

Mgr.Mg.A. Zdeněk Šimanovský

Anotace:

Kurz účastníky seznamuje se základním  využitím  arteterapeutických a artefiletických postupů ve výchovně-vzdělávacím procesu.

Klade si za cíl objasnit účastníkům kurzu  základní teoretická a především praktická východiska technik a metod, využívaných v expresivních terapiích (arteterapii, muzikoterapii, aj) a artefiletice tak, aby byl schopen tyto poznatky následně uplatnit ve své praxi.

Blok muzikoterapie:
Účastníci se učí v rámci působení hudební produkce vnímat vlastní kognitivní
procesy, které se u nich díky ní aktivizují a dále je rozvíjet . Naučí se
pracovat s rytmem a rozlišovat jeho základní podoby.
Seznámí se s využitím orfových nástrojů a s hudební a pohybovou improvizací
při práci s jednotlivcem a se skupinou. Součástí daného bloku je akcent na
osobnostní rozvoj za použití moderních metod s prvky muzikoterapie (konstelace,
voice dialog, hry na odbourávání stresu a trémy apod.) a práce s hlasem( dechová
cvičení, relaxace, s důrazem na využití získaných poznatků ve své odborné
praxi.

Blok imaginativní techniky:
Techniky pracují se symbolickým materiálem, který je blízký snovým obsahům, ale
na rozdíl od snu imaginace aktivně podněcuje vnímání a odkrývání nevědomých
obsahů v bdělém stavu. Imaginace tedy vedou k uvědomování si sebe sama,
vlastních pocitů a prožitků, a tím k sebepoznávání. Pracuje se s
obrazotvorností, fantazií, představivostí a zaměřením pozornosti.

Absolvent kurzu získá základní povědomí o vybraných oblastech prožitkové terapie a pedagogiky, kterými jsou v daném kurzu : muzikoterapie a  imaginativní techniky.

Cena: 2750 Kč

Termín: 30.11.- 1.12.2013 (so+ne od 10-18 hod.včetně hodinové přestávky na oběd a přestávek mezi  hodinami)

Omezený počet účastníků!

(Kurz je akreditován MŠMT  a MPSV)

 

Účinkují


  PhDr. Bc.Mariana Štefančíková(Bažantová), Ph.D.

Mgr.Mg.A. Zdeněk Šimanovský

Kontakty

www.creatis.cz

Termíny