Využití muzikoterapie a muzikofiletiky při práci s dětmi, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

 

Kurz bude  organizován ve dvou 8 hodinových blocích:

A. Muzikoterapie – teorie a praxe, metody IKAPUS aj.

B. Muzikoterapie – holistický přístup

Odborný garant:  Mgr.Mg.A.Zdeněk Šimanovský

Vyučující: Mgr. Markéta Gerlichová

Bc. Svatava Drlíčková

Anotace

Kurz je pojat především sebezkušenostně .V prvním bloku bude pozornost zaměřena na možnosti využití muzikoterapie a muzikofiletiky ve výchovně vzdělávacím procesu u cílových skupin se speciálními vzdělávacími potřebami. Účastníci budou seznámeni s nejnovějšími poznatky v oboru a se specifiky v přístupu a využití konkrétních metod a technik muzikoterapie u vybraných skupin (např. osob s mentálním postižením, osob s postižením motoriky apod.). Budou obeznámeni s muzikoterapeutickou metodou Ikapus a jejím vhodným využitím v praxi. Budou mít možnost nahlédnout do kazuistik vybraných případových studií.

Druhý blok je zacílen na  používání hlasu, využívání hudby a prvků muzikoterapie, která podněcuje tvořivou práci s jednoduchými a netradičními nástroji v profesní činnosti i v osobním životě. Nabídne činnosti věnované dechu, hlasu a tělu. Seznámí účastníky s netradičními hudebními nástroji, improvizací a také možností jak relaxovat s hudbou. Blok je veden převážně prožitkově s využíváním velkého množství hudebních nástrojů. Je veden tak, aby se mohli účastni všichni zájemci bez nutné předchozí hudební znalosti.

Termín : 13.-14.4. 2013

Cena: 2 550 Kč

Omezený počet účastníků!

(Kurz akreditován  MŠMT i MPSV)

Účinkují


Mgr. Markéta Gerlichová

Bc. Svatava Drlíčková

Kontakty

www.creatis.cz

Termíny