Prohlídka interiéru a exteréru bývalého johanitského kostela

Volný čas
Dnes se používá pojmenování kostel sv. Jana Křtitele nebo zkráceně kostel sv. Janů. Kostel pochází z poloviny 14. století a byl vystavěn v bezprostřední blízkosti někdejších hradeb. Součástí dnešní pravé zdi kostela (viděno od vstupu) jsou fragmenty bývalé hradební věže, jediný dochovaný pozůstatek středověkého opevnění Opavy. Kostel byl součástí vévodského špitálu a je nástupcem starší kaple sv. Mikuláše. Koncem 14. století byl kostel i s přilehlým špitálem postoupen vévodou Mikulášem II. řádu johanitů. Následně došlo k dostavění trojlodí kostela a ve 30. letech 15. století došlo k přístavbě sakristie, která je dodnes cennou součástí kostela. V 18. století došlo k přestavbě do barokní podoby. Objekt byl těžce poškozen v souvislosti s válečnými událostmi roku 1945. Od této doby má také nápadnou červenou barokní věž. Po válečném poškození v dubnu 1945 byla roku 1947 zbourána budova komendy a namísto ní došlo k výstavbě Praskovy ulice. Součástí kostelního okrsku byl od středověku rovněž hřbitov vymezený ohradní zdí, jejíž torzo při kostele dodnes stojí. V rámci této zdi je druhotně osazený profilovaný tufitový portál, který původně pochází z první fáze výstavby kostela. Provází: Mgr. Hana Miketová.
Termíny