Nenechte sebou manipulovat

Kurzy, vzdělání, konference

Účastníci se během semináře seznámí s problematikou manipulace v mezilidských vztazích v rodině, na pracovišti a ve společenských vztazích. Naučí se rozeznat zdravé způsoby komunikace od manipulativních, pochopí základní principy manipulativního jednání a zjistí, jak poznat manipulátora. Dozví se tři základní kroky obrany a budou mít možnost trénovat nové způsoby reakcí na manipulativní jednání.

Obsah semináře:

  • manipulace a šikana v podmínkách pracoviště, v rodinných vztazích
  • co je to pasivita, agresivita, asertivita a manipulace
  • základní druhy manipulace a její vnitřní i vnější příčiny
  • jak odhalit manipulaci a poznat manipulátora?
  • formy práce s emocemi - přijetí, usměrnění, posilování frustrační tolerance a citové stability
  • tři kroky obrany před manipulací pro jednotlivce
  • možnosti prevence manipulace, šikany ze strany jedince i vedoucího pracovního kolektivu
  • budování "sociální záchytné sítě" jako první pomoci při výskytu negativních jevů na pracovišti
  • metody odvrácení manipulace (kontramanipulace) v pracovních i osobních vztazích - nácvik v rámci modelových situací

Kurz předpokládá aktivní zapojení účastníků. Zažijete reálné situace - sdílení osobních zkušeností účastníků, nácvik odvrácení manipulace, dostanete zpětnou vazbu od lektora, účastníků kurzu a další. Důraz je kladen na praktické dovednosti a seberozvoj.

Termíny