O založení, životě a zániku středověké vsi Bystřece

Výstava
Výstava předkládá výsledky téměř třicet let trvajícího archeologického výzkumu na této lokalitě. Jejím cílem je seznámit návštěvníka s poznatky z tohoto výzkumu a tím s úrovní života obyvatel ve středověku na moravském venkově v kontextu dokladů toho, jaké možnosti dnes archeologie má a jakými metodami pracuje. Syntéza historických pramenů a archeologického výzkumu umožňuje rekonstruovat průběh osídlovacího procesu Drahanské vrchoviny i samotné lokality, identifikovat její půdorys v různých fázích vývoje i zjistit typy zástavby usedlostí i jednotlivých staveb, výrobních objektů a dalších zařízení, jakož i značné množství dokladů hmotné kultury. Výstava však prezentuje i další aspekty života, jako jsou vztah osídlení k přírodě, životní podmínky, změny vegetace, zpracování kovu a mnoho dalších.
Termíny