Výstava Živá řeka Bečva

Výstava
Ve výstavě je důraz kladem především na výskyt rostlinných a živočišných druhů od pramenů Bečvy až po její střední tok na druhy přímo vázané na koryto Bečvy a její břehy, ale i na její okolí, které s tokem a vodu souvisí. Výstava se však také bude zabývat využíváním řeky v minulosti i současnosti, geomorfologií přírodních řek a vývojem beskydských řek za posledních několik století. Také historií regulace Bečvy a jejich přítoků a povodněmi, které ze v regionu objevovaly. Hlavním tématem výstavy jsou však rostliny a živočichové vyskytující se především na zpřírodněných neregulovaných úsecích Bečvy po velké povodni v roce 1997. Tyto úseky hostí řadu zajímavých druhů živočichů, kteří právě tyto úseky vyhledávají - jde třeba o pavouka slíďáka pobřežního, saranči blankytnou, svižníka zvrhlého a přástevníka kostivalového z bezobratlých, kulíka říčního, pisíka obecného, ledňáčka říčního, břehuli říční z ptáků a bobra evropského nebo vydru říční ze savců. Z rostlin jsou na tyto úseky vázány kriticky ohrožený židoviník německý, vrba chlupatá, chrastice rákosovitá, vrba oleandrová a vrba šedá.
Termíny