Evropa v době krále Attily

Volný čas
Doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc., historička FF MU v Brně, osvětlí otázku, odkud Hunové přišli do Evropy, zda jejich působení bylo pouze ničivé nebo se také pozitivně podíleli na změnách, které v Evropě nastaly za velkého stěhování národů.

Termíny