Petronilla Čemus: Bohemica Jesuitica

Volný čas

POZOR! Došlo ke změně začátku akce. Začínáme v 17.00 hodin.

Občanské sdružení Bartolomeo ve spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy a o. s. Klatovské katakomby vás zvou na přednášku, kterou přednese paní Petronilla Čemus na  na téma Bohemica Jesuitica. Petronilla Čemus se narodila na Královských Vinohradech v Praze. Vyrostla v německém exilu. Vystudovala dějiny umění, středověké a novověké dějiny, latinskou filologii středověku a novověku, paleografii, epigrafiku na universitách v Karlsruhe, Heidelbergu a v Římě (Pontificia Universitas Gregoriana). Pracovala v Teologickém konviktu v Litoměřicích (propedeutikum pro teologické fakulty), tj. připravovala adepty bohosloví v jednoročním studiu na universitní studium v Praze a Olomouci. Působila v Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas v Lipsku jako vědecká pracovnice. Když byl r. 2003 založen Ústav dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze byla povolána do zakládajícího teamu. Od r. 2004 byla vedením Karlovy univerzity pověřena vědeckým managementem internacionálního multidisciplinárního projektu, který dostal název Bohemia Jesuitica 1556–2006. Stala se tajemnicí velké mezinárodní konference uspořádané k 450. výročí příchodu jesuitů do Prahy a 450. výročí úmrtí zakladatele jesuitského řádu sv. Ignáce z Loyoly 25.–29. dubna 2006 Katolickou teologickou fakultou UK ve spolupráci s Českou provincií Tovaryšstva Ježíšova. Následným vědeckým výstupem projektu bylo vydání dvoudílné bohatě ilustrované publikace Bohemia Jesuitica 1556–2006 (1412 pp.), jehož je editorkou. Roku 2010 byla kniha vydána nakladatelstvím Karolinum a vystavena na Frankfurtském knižním veletrhu nakladatelstvím Echter Würzburg, které ji převzalo do své nabídky. Jesuité – „ničitelé české kultury“? Aneb uzdravení historické paměti. Význam díla Bohemia Jesuitica pro objektivní pohled na působení Tovaryšstva Ježíšova v Českých zemích. V paměti národů existují bílá místa, která dlouho čekají na to být popsána. Jsou totiž spojena s traumatickými prožitky těchto národů. Jsou jako otevřené rány, které lze jen těžko léčit, protože se bojí světla objektivní pravdy, která by nabourala tradovaná klišé, mutující v nedotknutelné mýty, o které se nezřídka opírá kulturní identita. Na takto zaminovaném poli se nutně pohybuje projekt Bohemia Jesuitica, a to vědomě. Listopadový převrat vytvořil konečně kýžené podmínky pro objektivní pohled na jednu z nejcitlivějších kapitol naší kulturní historie, totiž působení jesuitů v Čechách. Pro Univerzitu Karlovu v Praze to byl důvod, se poprvé zaměřit na dějiny církevního řádu a uspořádat tak ve spolupráci s Českou provincií Tovaryšstva Ježíšova velkolepý projekt Bohemia Jesuitica 1556–2006, který kulminoval v jubilejním roce 2006 velkou mezinárodní mezioborovou konferencí. Víc jak sto účastníků z celého světa poskytlo nebývale široký úhel pohledu na 450 let působení Tovaryšstva Ježíšova v Českých zemích na všech jeho rozmanitých polích činnosti. Nelze pochybovat o významu vědeckých konferencí pro ten který vědní obor. Je však vždy velikou výzvou zpřístupnit plody vědeckého bádání širšímu publiku. V případě Bohemia Jesuitica se to dařilo už od samého počátku, jednak tím, že byl samotný kongres otevřen pro širší okruh posluchačů, a zejména pak tím, že se Karlova universita zasadila o to, aby vzniklo dvousvazkové dílo Bohemia Jesuitica 1556–2010, které je koncipováno a provedeno se zřetelem na každého zájemce o tuto tematiku. Svým charakterem přesahuje nezáživná akta a má veškeré předpoklady stát se příručkou dějin jesuitů v Čechách, milník, který nebude moci ignorovat žádné další badaní. Co může i jen běžný čtenář z tohoto vědeckého díla vyzískat? Cílem přednášky je na tuto otázku konkrétně odpovědět a na vybraných příkladech ukázat, v čem může Bohemia Jesuitica přispět k uzdravení paměti národa. Bližší informace najdete na pozvánce (pdf, 100 kB).

 

Účinkují

Petronilla Čemus

Termíny