Mezinárodní kolokvium „Jak dnes psát dějiny rumunské literatury“

Kurzy, vzdělání, konference

Ústav světové literatury Slovenské akademie věd, Bratislava

Katedra romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Komenského,
Bratislava

Oddělení rumunistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Praha

Rumunský kulturní institut v Praze

si Vás dovolují pozvat na mezinárodní kolokvium k výzkumnému grantu  Ústavu světové literatury SAV v Bratislavě
Dějiny rumunské literatury (literární dění v kulturním prostoru)

„Jak dnes psát dějiny rumunské literatury“
(„Cum să scriem astăzi o istorie a literaturii române“).

Účinkují

Ústav světové literatury Slovenské akademie věd, Bratislava

Katedra romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Komenského,
Bratislava

Oddělení rumunistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Praha

Rumunský kulturní institut v Praze


si Vás dovolují pozvat na mezinárodní kolokvium k výzkumnému grantu  Ústavu světové literatury SAV v Bratislavě
Dějiny rumunské literatury (literární dění v kulturním prostoru)

„Jak dnes psát dějiny rumunské literatury“
(„Cum să scriem astăzi o istorie a literaturii române“).

Kolokvium se koná ve středu 21.11. 2012 od 10 do 12 hod.
v Rumunském kulturním institutu, Růžová 17, Praha 1.


V současné situaci, kdy se změnil nejen pojem historiografie, ale i způsoby a metody psaní dějin, jsou úvahy o nových možnostech zaznamenávání literárních událostí více než potřebné. Ve světové literatuře vzniká řada děl, které se pokoušejí dějiny literatury nahlížet, členit a popisovat navzájem odlišnými a neobvyklými způsoby. Proto jedním z námětů kolokvia je diskuse o  dějinách rumunské literatury, které v poslední době vyšly v Rumunsku nebo jinde.  Dále se na kolokviu pokusíme nastínit možnosti takového literárního výzkumu, který by neponechával stranou ani takzvané malé dějiny, tj. kulturní kontext, v němž vznikají literární díla, a který by se neomezoval jen na „velké zjevy“ v literatuře, protože i ty vždy vyrůstají ze širšího zázemí. S tím souvisí rovněž otázka, co všechno lze dnes za literaturu považovat, jinými slovy, zda a jak jsme schopni rozlišovat, co je ještě literární (umělecké), a co už není.
Přístup, který jsme zvolili ve výzkumném záměru, má nespornou výhodu: je to pohled na rumunskou literaturu „odjinud“, z kulturního prostředí nepříliš vzdáleného, ale ani zcela   blízkého, který navíc může těžit z dlouhodobé tradice rumunistických studií v obou kulturách, slovenské i české. Této skutečnosti odpovídá i složení řešitelského kolektivu.

Hlavní řešitel výzkumného grantu:
PhDr. Libuša Vajdová, CSc., Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava
Další řešitelé:
Doc. PhDr. Jana Páleníková, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
PhDr. Libuše Valentová, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

***

Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava
Katedra romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
Oddelenie rumunistiky na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity, Praha
Rumunský kultúrny inštitút v Prahe


si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodné kolokvium k výskumnému grantu ÚSvL SAV 
Dejiny rumunskej literatúry (literárne dianie v kultúrnom priestore)
s názvom

„Ako písať dejiny rumunskej literatúry dnes“

V súčasnej situácii, keď sa zmenil nielen pojem historiografie, ale aj spôsoby a metódy písania dejín, sú úvahy okolo nových spôsobov zachytávania literárnych udalostí viac než potrebné. Vo svetovej literatúre vzniká množstvo diel, ktoré sa pokúšajú dejiny literatúr vidieť, rozčleniť a pochopiť odlišným a neobvyklým spôsobom. Preto si kolokvium dáva za cieľ prediskutovať doterajšie práce, ktoré sa dejinami rumunskej literatúry zaoberali napríklad v priestore rumunskej kultúry, prípadne v iných krajinách a literatúrach. Súčasne sa pokúsi načrtnúť možnosti výskumu literárneho materiálu takým spôsobom, aby neobchádzal ani tzv. malé dejiny, to znamená kultúrny kontext, v ktorom literárne diela vznikajú, a aby neobmedzoval svoju pozornosť iba na tzv. veľké zjavy v literatúre, pretože aj tie museli vyjsť z istého základu. S tým súvisí aj otázka, čo sa dnes za literatúru považuje, to znamená, či si vôbec dokážeme povedať, čo ešte literárne (alebo umelecké) je a čo už nie. 

Prístup, ktorý určil výskumný zámer grantu, má veľkú výhodu – je to pohľad na rumunskú literatúru z iného kultúrneho prostredia, nie veľmi vzdialeného a súčasne ani príliš blízkeho, ktorý naviac môže ťažiť z dlhodobej tradície rumunistických štúdií v oboch kontextoch, slovenskom i českom. Práve z tejto skutočnosti vyplynulo aj zloženie riešiteľského kolektívu.


Hlavný riešiteľ výskumného grantu: 
PhDr. Libuša Vajdová, CSc., Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava

Ďalší riešitelia:
Doc. PhDr. Jana Páleníková, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
PhDr. Libuše Valentová, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Dátum a miesto konania:
streda 21. 11. 2012 od 10 do 12 hod., Rumunský kulturní institut, Růžová 17, Praha 1

Voľný vstup.

Termíny