ČESKÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ ZE SBÍRKY AUGUSTA ŠVAGROVSKÉHO. A. Slavíček, M. Jiránek, A. Hudeček, Fr. Kaván, A. Chittusi, Jan Trampota aj.

Volný čas
Výstava vybraných děl ze sbírky významného roudnického sběratele a mecenáše Augusta Švagrovského, který svou sbírku čítající 225 uměleckých děl daroval roku 1910 Městu Roudnici za účelem zřízení moderní galerie. Umělecky nejhodnotnější základ tohoto souboru představuje 60 obrazů Antonína Slavíčka. Mecenáš se s malířem seznámil v roce 1903 prostřednictvím Miloše Jiránka, který je rovněž autorem vynikající Švagrovského podobizny z roku 1907. Osvícený sběratel vytvořil kvalitní sbírku umění, jejíž jádro představuje kolekce obrazů z přelomu 19. a 20. století. Vedle Antonína Slavíčka a Miloše Jiránka jsou v ní dále zastoupeni například Antonín Hudeček, který pocházel z Podřipska, a také Švagrovského synovec Jan Angelo Zeyer, jehož mecenáš, podobně jako Antonína Slavíčka a řadu dalších autorů, podporoval na umělecké dráze. Vedle této stěžejní kolekce obsahovala sbírka poměrně početný soubor obrazů různé provenience od manýrismu, resp. baroka, po devatenácté století. August Švagrovský tyto obrazy získával na aukcích s tím, že by je město mělo prodat a za získané peníze podporovat mladé umělce. Díky daru Augusta Švagrovského vznikla třetí nejstarší veřejná sbírka na našem území. Výstavu uvede kurátorka výstavy, emeritní ředitelka Galerie moderního umění v Roudnici PhDr. Miroslava Hlaváčková

Termíny