Přírůstky 2001-2011

Výstava

Expozice představí výběr asi 50 uměleckých děl těch nejzvučnějších jmen i nejrůznějších výtvarných technik, jako jsou malba, kresba a grafika, sochy, instalace i fotografie. Výstava se uskutečňuje u příležitosti 85. let výstavního pavilónu umění vOstravě.  

„Akviziční činnost patří ke stěžejním činnostem sbírkotvorné instituce. Bohatství uměleckých děl Galerie výtvarného umění vOstravě, která schraňuje ve svých depozitářích, patří kjedněm znejdůležitějších souborů včeských muzeích umění," vysvětluje Jiří Jůza, ředitel GVUO.

Vposledním dvacetiletí jsou možnosti rozvíjet sbírky GVUO ovlivněny mnoha faktory. Zejména ekonomické možnosti, které se vposledních letech výrazně zlepšily díky zřizovateli Moravskoslezskému kraji, jsou poznamenány překotným vývojem na trhu suměním. Vposledním desetiletí se podařilo učinit celou řadu akvizičních počinů, které neobyčejnou měrou doplňují již tak bohatý fond. Moravskoslezský kraj poskytuje galerii přibližně 10% financí z ročního rozpočtu na nákup uměleckých děl.

Sbírková politika je zaměřena na několik oblastí. Jedná se o umělce spjaté s regionem, kteří ho nejen přerůstají, ale jsou i součástí národního kontextu, např. tvorba Stanislava Kolíbala, a o osobnosti evropského charakteru, zposlední doby je to nákup souboru 130 kreseb Antona Koliga. Dále se zaměřuje na díla, která postupně doplňují mezery vesbírce 2. poloviny 20. století, především od 80. let do současnosti.

„Podařilo seučinit nákupy děl internacionální povahy, která rozvíjí kolekci evropského umění a vytváří jedinečné konvoluty," říká Jiří Jůza a pokračuje „jsme velmi potěšeni i tím, že se galerie stala příjemcem mnoha zásadních darů, které potvrzují správnost směřování činnosti celé instituce. Všem dárcům, ale i umělcům za vstřícný přístup děkujeme."

O nákupu děl do sbírek GVUO rozhoduje nákupní komise, kterou tvoří významní čeští historici umění, kurátoři a osobnosti regionální kultury. Komise se schází jednou ročně na půdě GVUO a vyjadřuje se kpřipraveným návrhům. Po společné poradě vysloví doporučující stanovisko, kterým se pak vedení instituce řídí.

Vobdobí 2001-2010 GVUO nakoupila celkem 200 děl a darem od soukromých sběratelů získala dalších 346 uměleckých artefaktů, včetně darů získaných zpřevodu galerie zMinisterstva kultury na Moravskoslezský kraj.

Galerie výtvarného umění vOstravě spravuje ve svých sbírkách více než 20000 uměleckých děl, která jsou rozdělena do 5 zásadních sbírek - evropské umění, české umění 19. století, české umění 1. a 2. poloviny 20. století a umění regionu. Tyto kolekce plasticky doplňuje sbírka kresby a grafiky, která tvoří nejpočetnější soubor celého fondu galerie.

Účinkují

Zvystavovaných umělců jako příklad jmenujme Aloise Bílka, Aloise Bubáka, Kurta Grögera, Vojtěcha Hynaise, Eugena Kahlera, Maxe Švabinského, Ignáce Raaba, Adrianu Šimotovou, Karla Teigeho, Jaroslava Vožniaka, Katarinu Szanyi-Hudečkovou, Aleše Hudečka, Jaroslava Koléška, Karla Adamuse, Martina Klimeše, Milana Lasotu, Jiřího Šiguta, Jana Wojnara, Petra Lysáčka, Zbyňka Janáčka, Marka Pražáka, Viktora Koláře, Petra Pastrňáka, Miloše Poláška, Jindřicha Štreita, Petera Sedgleyho, Jiřího Surůvku či Kameru Skuru nebo Record.

 

Kontakty

www.gvuo.cz

Termíny