seminář Uplatňování DPH ze služeb průvodců v cestovním ruchu

Turistika

Specifikace semináře: Posluchači jsou na semináři seznámeni, za jakých podmínek se průvodce CR vykonávající svoji činnost na ŽL stane plátcem DPH. Bude vysvětleno, kde mají odvádět DPH ze svých služeb (místo plnění), popřípadě kdo a jakým způsobem je povinen ztakové transakce DPH odvést. Budou seznámeni sobsahem jimi vystavovaných daňových dokladů zposkytnutých služeb a jejich vykazování vůči správci daně. Vše bude doplněno konkrétními příklady. Ksemináři obdrží každý účastník rozsáhlé teze.

 

Obsah semináře:

 

  1. DPH ve službách smezinárodním prvkem a její uplatňování - obecná filozofie dle šesté směrnice a našeho zákona o dani zpřidané hodnoty
  2. Průvodce cestovního ruchu jako neplátce - přehled situací, kdy se takový neplátce povinně stává plátcem DPH - administrativa, registrace, vykazování daně
  3. Teritoriální vymezení DPH - tuzemsko, členské země EU a třetí země ve vazbě na průvodcovské služby
  4. Místo uskutečnění zdanitelného plnění - principy, jak ho určit aneb kde se bude odvádět daň
  5. Objednávka na průvodcovské služby a její obsah ve vazbě na správné odvedení DPH, označení objednatele - jeho DIČ, VIES
  6. Uplatňování DPH zprůvodcovských služeb poskytovaných vtuzemsku - kdo odvádí daň, výše daně, obsah daňového dokladu vystavovaného průvodcem, promítnutí do daňového přiznání
  7. Uplatňování DPH zprůvodcovských služeb vEU - kdo odvádí daň, výše daně a její výpočet, obsah daňového dokladu vystavovaného průvodcem, jazyk daňového dokladu, promítnutí do daňového přiznání, křížová kontrola prováděná ze strany kontrolních orgánů ze strany EU
  8. Uplatňování DPH zprůvodcovských služeb ve třetích zemích - kdo odvádí daň, výše daně a její výpočet, obsah daňového dokladu vystavovaného průvodcem, promítnutí do daňového přiznání
  9. Komplexní příklad, dotazy, diskuze
Kontakty

www.tyrkys.cz

Termíny