Světový Den Vody - den otevřených dveří Povodí Labe

Výstava, Volný čas, Pro děti, Turistika

Motto: "Voda pro mìsta: Reakce na výzvu mìst"

Povodí Labe, státní podnik

při příležitosti Světového dne vody 2011 pořádá na svých pracovištích DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Otevřen bude vodohospodářský dispečink. Máte unikátní možnost se pouze jednou za rok podívat do míst, kam se jinak nesmí.

Základním posláním vodohospodářského dispečinku je operativní řízení hospodaření s vodou ve vodohospodářských soustavách a na vodních dílech ve správě Povodí Labe.

Jedná se především o zajištění :

  • potřebného množství kvalitní povrchové vody pro zásobování průmyslu, energetiky, zemědělství a obyvatelstva
  • ochrany území a objektů před účinky velkých vod
  • specializované protipovodňové ochrany území s intenzivní důlní činností
  • minimálních zůstatkových průtoků v určených profilech
  • vytváření podmínek pro chov ryb a rekreaci
  • ovlivňování nepříznivých účinků ledových jevů
  • výroby elektrické energie
Kontakty

www.pla.cz/

Termíny