Eye Contact & Contact Improvisation Night

Volný čas, Hudba, Kurzy, vzdělání, konference

(For english version please scroll down)
___________________________________________

Noc Očního Kontaktu a Kontaktní Improvizace

I ty máš pocit, že už máš dost párty, které jsou nasáklé oplzlostí, alkoholem, drogami a zbytečně používanými slovy? Chtěl bys však nadále zažívat plně uspokojující emoční stimulaci, poznávat nové, zajímavé a inspirativní lidi? Zažít párty jinak? Takovou co má svojí hloubku a smysl? 

Eye Contact & Contact Improvisation Night je párty, která používá k boření bariér mezi námi Oční Kontakt, Kontaktní Improvizaci, Živou Knihovnu a hudbu na dvou podlažích, která to všechno propojuje. 

___________________________________________
Silent Zone:
Dolní "Silent Zone” je párty prostor s DJem. Prostor, který umožní prozkoumat možnosti lidské neverbální interakce. Jediným pravidlem prostoru, nebo spíše prosbou na zúčastněné, je - “Prosím, ke komunikaci používejte jiné komunikační prostředky než mluvené slovo". Jeho přítmá, intimní atmosféra je uzpůsobena k tanci, kontaktní improvizaci a očnímu kontaktu. Můžeme tak s lidmi prožít jiné, hlubší propojení. 

Social Zone:
Prostor pro slova se nachází v horním “Social Zone”. Tady se nachází "Živá Knihovna" a ty se můžeš stát jednou z knih. Kdo bude chtít může na sebe nalepit papír, kde napíše nebo nakreslí něco co ho vystihuje - může to být šifra v podobě abstraktní kresby, tvaru, obrazu, barvy, nebo zvířete, či postavy; může to být také text, citát, báseň, nebo nějaké číslo; nebo cokoliv jiného co ho vystihuje a chce to s lidmi sdílet. Tímhle způsobem se stane "Živou Knihou", kterou si ostatní mohou pročíst.

Vegánsky bar:
V rámci akce bude k dispozici také vegánske jídlo a drinky. 

P. S. jestli by byla chuť, tak v horních místnostech je taky prostor pro spontánní hudební jam. 

___________________________________________
Program:
18:30 (doplňkový )
– Teatro Dancing Yoga (dolní prostory) - více info. v diskusi
–> běžná cena lekce: 150Kč
–> cena se vstupem na "Eye Contact & Contact Improvisation 
Night": 60Kč

20:00 
– Eye Contact Session (horní prostory) 

21:00 
– Workshop základů Kontaktní Improvizace (dolní prostory) 

22:00 
– Party Time

___________________________________________
Adresa: Klub Propojení, Havlíčkova 15, 110 00 Praha 1
Cena za vstup: 190Kč
Cena za vstup s lekcí Teatro Dancing Yogy: 250Kč

U vnějších dveří zvoňte na Klub Propojení.
Vemte sebou také TEPLÉ a POHODLNÉ oblečení.

Klub Propojení podporuje zdravý životní styl a proto se v něm nekonzumují alkohol a omamní látky. Prosím respektujte tuhle skutečnost.

___________________________________________
ENGLISH VERSION

Night of the Eye Contact and Contact Improvisation dance.

Do you also have enough of parties, full of obscenity, alcohol, drugs and useless words? But you would like to remain experiencing fully satisfying emotional stimulation, getting know new, interesting and inspiring people? To experience party differently? The party which has depth and meaning?

Eye Contact & Contact Improvisation Night is party, which breaks the ices between us by Eye Contact, Contact Improvisation, Living Library and music on two floors, which connects it all.

___________________________________________
Silent Zone:
Lower “Silent Zone” is party area with DJ. It is a space, which allows us to explore options of human nonverbal interaction. Only request of the area is: “Please, use other communication means than spoken word”. Dusk and intimate atmosphere of this area is adapted for dancing, contact improvisation and eye contact sessions. This way, we can experience different, deeper connection with others. 

Social Zone:
Upper “Social Zone” is the area for the spoken word. Here you will find “Living Library” and you can become one of the books. Everybody, who would like to, can stick the paper on himself, and write or draw on it something what represents him – it can be cipher in the form of abstract drawing, the shape, image, colour, animal or figure ; it can be text, quote, poem, or number ; but it can be also anything else, what describes that person and he want to share it with others. This way he will become a “Living Book”, which can be read by others. 

Vegan bar:
During whole night it will be possible to buy vegan food and drinks.

P.S. if people will be up to spontaneous musical jam, there is also space for it in upper area. 

___________________________________________
Program:

18:30 (optional)
– Teatro Dancing Yoga (lower area) - more info. in discussion
–> normal price for lesson: 150Kč
–> price with entrance to Eye Contact & Contact Improvisation 
Night: 60Kč

20:00
– Eye Contact Session (upper area)

21:00
– Workshop of the Contact Improvisations basics (lower area)

22:00
– Party Time

___________________________________________
Adress: Klub Propojení, Havlíčkova 15, 110 00 Praha 1
Price: 190Kč
Price with Teatro Dancing Yoga lesson: 250Kč

Please, for entrance, ring on the Klub Propojení at the door of the building.
Take WARM and COMFORTABLE cloths.

Klub Propojení supports healthy life style and it is not allowed to use alcohol anb other drugs inside. Please respect this fact.

Termíny