Výlet do lesa pro všechny nordic walking

Volný čas, Sport, Turistika

NORDIC WALKING výlet i pro úplné zaèáteèníky

ètvrtek 28. øíjna v 10:00

Sraz je v 10:00 hod. ve dvoøe KC .12., poboèka Pertoldova.

V 10:17 nám jede autobus è. 253 ze zastávky Pavelkova.

U polikliniky pøestoupíme na è. 165.

Kdo má svoje hole a chtìl by se pøidat k nám na zastávce Poliklinika Modøany,

je to možné. Od zastávky, která je vedle stánku s kvìtinami,

budeme odjí.dìt v 10:30.

A kam? Nechte se pøekvapit. Èeká nás opìt hodinka chùze lesem (asi 4 km)

po upravených cestièkách. Pøedpokládaný návrat je ve 13 hodin.

Nezapomeòte na pití! Úèastnický poplatek je 40,- Kè.

Pokud chcete hole zapùjèit, dejte nám, prosím, vìdìt pøedem.

Hole pùjèujeme zdarma.

Vede Dana Šilhánková

Účinkují

KC 12

Kontakty

www.kc12.cz

Termíny