Práce s hlasem a textem

Volný čas

Seminář práce shlasem a textem je zaměřen na rozvíjení schopností důkladně pochopit text a převést jej do sdělné podoby.
pravidelné setkání ve středu po 8 lekcí - končí 24. 11. 2010

Pro koho je kurz určen
 • Pro ty, které láká a zajímá práce na vlastním či jiném textu a na jeho veřejné podobě.
 • Pro ty, kteří čtou a vyprávějí dětem příběhy - tedy pro rodiče či pedagogy.
 • Pro autory, herce, budoucí moderátory.
Cíle kurzu
 • Příprava a provedení vlastního či jiného textu (básně, pohádky, povídky, odborné přednášky).
 • Odstranění řečových neduhů jako je např. monotónnost projevu, spadlá rezonance, ochablá artikulace apod.
 • Zdokonalení praktických dovedností nutných kpřesvědčivému veřejnému vystoupení a posílení jistoty a statutu presentující osoby.
Průběh kurzu
 • Lekce začíná mluvní rozcvičkou zaměřenou na dech, hlas a artikulaci.
 • Následujeindividuální výběr textu a nácvik přednesu.
 • Poté se konají individuální vystoupení.
 • Na závěr probíhá společná reflexe jednotlivých vystoupení sdůrazem na sebereflexi každého seminaristy.
Obsah kurzu
 • psychosomatika veřejného projevu (dech a tělo - zvládnutí každého
  projevu; hlas - nástroj navázání komunikace; artikulace, intonace,
  frázování - jak být srozumitelný)
 • vlastní přednes textu (rozdíl mezi čteným a nečteným
  projevem;základní zásady přesvědčivého mluveného projevu; kontrola
  tělového postoje a správné výslovnosti; trénink intonace a frázování
  zdůrazňující význam a smysl čteného; trénink práce s dechem)
Lektor

Mgr. Ivana Pernicová

Kurz práce shlasem a textem vede lektorka Mgr. Ivana Pernicová,
absolventka Konzervatoře J. Ježka a DAMU, katedry dramatické výchovy.
Vsoučasné době pracuje jako vedoucí Dětského divadelního studia Minor
(od r. 2004). Je lektorkou hlasových dílen pro pedagogy a členkou porot
dětských recitačních a divadelních přehlídek. Působí taktéž jako
pedagožka volného času Muzea hlavního města Prahy. Vletech 1990 až
1992 byla v angažmá jako herečka vdivadle „M" České Budějovice a poté
vletech 1992 až 1999 vdivadle Minor. Vletech 2005 až 2010 byla
pedagožkou literárně - dramatického oboru ZUŠ. Absolvovala divadelní
dílny „Pohyb a hlas" J. Grotowskieho.

 • Datum a čas: 6. 10. 2010 (17:30) - 24. 11. 2010 (18:50)
 • Místo: PROSTOR 42, Gorazdova 1, Praha 2
 • Cena: 2460 Kč
 • Lektor: Mgr. Ivana Pernicová
Účinkují

Mgr. Ivana Pernicová

Termíny